ΙΕΠ: Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις 13 εκπαιδευτικών για θέσεις Συμβούλων Α΄και 15 εκπαιδευτικών για θέσεις Συμβούλων Β΄

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης.
Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες εκπαιδευτικούς έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως
περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Σημειώνεται ότι οι αποδοχές του
αποσπασμένου προσωπικού στο ΙΕΠ βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση. Η
διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι τετραετής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση

Υποβολή αίτησης εδώ

Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, στο
πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή
τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου.
Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί σε θέση συμβούλου Α’ ή Β’ με θητεία:
α) εκπαιδευτικός στον/στην οποίον/α, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει
επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),
β) εκπαιδευτικός του/της οποίου/ας τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, όπως ορίζονται
στην παρούσα, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη
διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και
γ) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.


Γ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το
προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση,
βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ.
τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Στο παράρτημα
αναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την
αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας
πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ
τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, η εξέταση της υποψηφιότητάς τους δεν θα
ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο
ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 10/6/2020 και ώρα 13:00 έως τις 19/6/2020 και ώρα 13:00.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *