ΙΕΚ Σιβιτανιδείου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών

Tο Σιβιτανίδειο Ίδρυμα απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές
για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του Ι.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. έτους κατάρτισης 2018-2019 (χειμερινό
εξάμηνο 2018 και εαρινό εξάμηνο 2019), σύμφωνα με την οποία και μεταξύ άλλων, προβλέπεται
μοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης.
Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν, ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με
τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες, που θα
λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και οι οποίες θα αναρτηθούν στην Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. , καθώς και στην
ιστοσελίδα της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται στο
άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/A’ 193.
Από τους πίνακες εξαιρούνται εκείνοι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία. (θα ενταχθούν στους πίνακες με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του αρ. 10 του Ν. 3865
και του αρ. 16 Ν.3863/2010 και της 157363/1-11-2010 εγκυκλίου του ΓΛΚ).
Ο διευθυντής, οι υποδιευθυντές και το διοικητικό προσωπικό (μόνιμοι, μεταταγμένοι, αποσπασμένοι
κλπ) του Ι.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. δεν δύνανται να έχουν διδακτικές ώρες στο Ι.Ε.Κ. με την επιφύλαξη του
άρθρου 27, παρ. 10, τελ. εδαφ. του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 6 του
άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α 118).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν αρίθμηση, να είναι απαραιτήτως εντός
των πλαισίων της προκήρυξης, θα συνοδεύουν ως συνημμένα την αίτηση του υποψηφίου και θα
κατατίθενται στην Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
Δικαιολογητικά που δεν αποτελούν τυπικά προσόντα και κριτήρια μοριοδότησης και είναι άσχετα με
την προκήρυξη δεν γίνονται δεκτά.
Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014.
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών:
α. Της ημεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται,
μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο,
παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, δίπλωμα Ι.Ε.Κ., πτυχίο Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού-Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής).
β. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να
καταθέσουν είτε
i. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία έχει χορηγηθεί με τη διαδικασία της
επαγγελματικής αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (πχ.
Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ, 92/51/Ε.Ο.Κ, 99/42/Ε.Κ, Τομεακές Οδηγίες κλπ). Στην περίπτωση της
επαγγελματικής αναγνώρισης, αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατόν να
κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης από το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο ή την
αρμόδια επιτροπή (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι, Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ, Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων κ.α.) ή αντίγραφο της Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά περίπτωση
Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία κλπ) είτε
ii. Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.ΚΑΤ.ΣΑ νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, τον πρώην
Ο.Ε.Ε.Κ και τον πρώην Ε.Ο.Π.Π, νυν Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία.
Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να
καταθέσουν Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, τον
Ο.Ε.Ε.Κ, τον Ε.Ο.Π.Π. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η επισύναψη αντιγράφων (Βάσει Ν. 4250/2014) των βασικών τίτλων σπουδών
επισήμως μεταφρασμένων (Από Υπ. Εξ., πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό, δικηγόρους και
μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου).
4. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα απαιτούνται είτε:
I. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης. Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές
εισφορές, δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται, είτε
II. Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της
εμπειρίας.
5. Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες πρέπει να προσκομίσουν είτε:
Ι. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης, Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές
εισφορές, δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται, είτε:
ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι
πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της
εμπειρίας και
ΙΙΙ. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής
υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της
εμπειρίας.
6. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα (υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α πρώτου και
δεύτερου βαθμού, Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα της παρ. 1 , του άρθρου 14, του Ν. 2190/1994,
όπως ισχύει, ή φορείς της παρ. 3, του άρθρου 1, του Ν. 2527/1997) προσκομίζουν βεβαίωση του
αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
7. Η διδακτική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην
ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτησή του πτυχίου αυτού.
Για να αξιολογηθεί και να προσμετρηθεί η Διδακτική εμπειρία που δηλώνεται, πρέπει να έχει
αποκτηθεί στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε Ι.Ε.Κ. – Σ.Ε.Κ. και Π.Σ.Ε.Κ. και στην μη
τυπική εκπαίδευση για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι:
Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας η οποία δηλώνεται από τον υποψήφιο θα πρέπει
οπωσδήποτε να αναφέρονται σαφώς:
• Η σχέση εργασίας
• Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία
• Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας (ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης)
• Το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική)
• Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας εφ’ όσον πρόκειται για ωρομίσθιους ή το εβδομαδιαίο ωράριο
διδασκαλίας εφόσον πρόκειται για αναπληρωτές
• το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που
παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι
αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη, κατά συνέπεια δεν
πρέπει να δηλωθούν.
Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε επαγγελματική εργασία οποιασδήποτε μορφής, δεν
δηλώνονται και δεν προσμετρούνται ως διδακτική εμπειρία.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τη σχετική πρόσκληση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *