ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΛ

Α) Το ΕΠΑΛ ως τύπος σχολικής μονάδας της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  δημιουργήθηκε με τον ν. 3475/2006 αντικαθιστώντας την υπάρχουσα μέχρι τότε δομή των Τ.Ε.Ε. Α΄και Β΄ κύκλου. Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του τύπου σχολικής μονάδας είναι η διάρθρωσή του σε:

  • κύκλους μαθημάτων στην Α΄ τάξη,
  • επαγγελματικούς τομείς  στην Β΄ 
  • ειδικότητες  στην Γ΄ τάξη.

Με τον ίδιο νόμο ιδρύθηκαν και οι ΕΠΑΣ, τύπος σχολικής μονάδας που καταργήθηκε με μεταγενέστερο νόμο.
Νόμος 3475/2006

———————————————————————————————-

Β) Με τον ν. 4186/2013 με τίτλο ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   θεσπίστηκαν δύο κύκλοι σπουδών στην επαγγελματική εκπαίδευση:

  • ο δευτεροβάθμιος  κύκλος που περιλαμβάνει τις Α΄(ομάδες προσανατολισμού) Β΄(ειδικότητες τομέων) και Γ (ειδικότητες) τάξεις, και ο
  • μεταδευτεροβάθμιος κύκλος που περιλαμβάνει την τάξη μαθητείας.

και οι δύο κύκλοι εντάχθηκαν λειτουργικά στο ΕΠΑΛ.

Με τον ίδιο νόμο καταργήθηκαν οι ΕΠΑΣ.
  Ν. 4186/2013

———————————————————————————————–

Γ) Ο ν. 4327/2015 τροποποιήσε διατάξεις του προηγούμενου νόμου και επανέφερε τις καταργηθείσες ειδικότητες.
 Ν. 4327/2015

———————————————————————————————-

Δ) Με τον ν. 4386/2016 αρθ. 66 τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν. 4186/2013. Βασικότερη  τροποποίηση ειναι η επιλογή τομέα στην Β΄ τάξη και ειδικότητας στην Γ΄ τάξη καθώς και δυνατότητα εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ σε Α.Ε.Ι.
 Ν. 4386/2016 αρθ.66

———————————————————————————————

Ε) Με την ΥΑ Φ20/82041/Δ4/2016 (ΦΕΚ 1489 Τ Β΄2016) ορίστηκαν οι τομείς της Β΄τάξης και οι ειδικότητες της Γ΄ τάξης.
ΦΕΚ 1489 Τ Β΄/2016

———————————————————————————————

ΣΤ) Με την ΥΑ Φ20/105925/Δ4/2016 (ΦΕΚ 2079 Τ Β΄2016) ορίστηκαν οι τομείς και οι ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ.
ΦΕΚ 2079 Τ Β΄/2016

——————————————————————————————–

Ζ) Με την ΥΑ Φ20/120403/Δ4/2016 (ΦΕΚ 2423 Τ Β΄2016) τροποποιήθηκε η προηγούμενη ΥΑ.

ΦΕΚ 2423 Τ Β΄/2016

Ενημερωτικό για ΕΠΑΛ – διαφημιστικό πληροφοριακό υλικό, θεσμικό πλαίσιο 

Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία – Πρόσληψη Ψυχολόγων 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση για το πλαίσιο του προγράμματος ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων