Ιδρυση – Λειτουργία των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Στο Άρθρο 8 του νομοσχεδίου για το Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής περιλαμβάνονται οι διατάξεις που ορίζουν την ίδρυση και την λειτουργία των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Αρθρο 8
Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 καταργείται.
2. Μετά το άρθρο 48 του ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 48Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 48Α
Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος, γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 79, μπορεί να ιδρύονται στα Α.Ε.Ι. Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) που παρέχουν διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Το Κ.Ε.Ε. αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος.
2. Στην πρόταση της Συγκλήτου προσδιορίζονται:
α) τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε., τα οποία πρέπει να είναι συναφή με ένα από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα Τμήματα του Ιδρύματος,
β) η ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία των προγραμμάτων, ιδίως δε το προσωπικό και η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και το τμήμα των πόρων αυτών που μπορεί να διατεθεί από το Α.Ε.Ι., με ταυτόχρονη εκτίμηση του ετήσιου κόστους για τους πόρους που δεν μπορούν να καλυφθούν από το Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση διενέργειας του εκπαιδευτικού προγράμματος σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί στο οικείο Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 13, για την ίδρυση του Κ.Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζεται και η πράξη παραχώρησης,
γ) η σκοπιμότητα ίδρυσης του Κ.Ε.Ε., με βάση τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας. Η σκοπιμότητα ίδρυσης μπορεί να τεκμηριώνεται με προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει το Α.Ε.Ι., του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.
Στην ιδρυτική απόφαση αναγράφονται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχονται στο Κ.Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται έως την 31η Μαρτίου, καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου.
3. Όργανα του Κ.Ε.Ε. είναι:
α) το Συμβούλιο,
β) ο Πρόεδρος,
γ) οι Διευθυντές προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.
4. α) Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από:
αα) τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, με αναπληρωτή του τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,
ββ) τρία μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος, με τους αναπληρωτές τους, ομοίως μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο για τετραετή θητεία, ύστερα από εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Ιδρύματος,
γγ) το Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο συμβούλιο μετέχει, ανάλογα με το θέμα που συζητείται, και ο αντίστοιχος Διευθυντής του οικείου διετούς προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης.
β) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) διαμορφώνει την πολιτική του Κ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της ιδρυτικής απόφασης της παρ. 1,
ββ) εισηγείται στη Σύγκλητο την επιλογή των Διευθυντών,
γγ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τα προγράμματα σπουδών του Κ.Ε.Ε., τα οποία μετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
δδ) εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης,
εε) καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο,
στστ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.,
ζζ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κ.Ε.Ε., η οποία αφού εγκριθεί κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ηη) ορίζει ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου,
θθ) εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.
5. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί το Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη,
β) επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού του,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,
ε) υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κ.Ε.Ε. πιστοποιητικά,
στ) συνυπογράφει με τον οικείο Διευθυντή, ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών, μέσα στο πλαίσιο των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο.
6. Ο Διευθυντής κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης επιλέγεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, για τετραετή θητεία, είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και λαμβάνει επίδομα αντίστοιχο με τα έξοδα παράστασης Κοσμήτορα ή Προέδρου Τμήματος, σύμφωνα με την υποπερίπτ. iii της περίπτ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Μπορεί, επιπλέον, να απαλλάσσεται μέρους των διδακτικών του καθηκόντων με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της ανώτερης βαθμίδας, εκ των τακτικών μελών του Συμβουλίου της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 4.
7. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στο Συμβούλιο το πρόγραμμα σπουδών και είναι αρμόδιος για την υλοποίησή του,
β) εισηγείται στο Συμβούλιο σχέδια για την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών,
γ) εισηγείται στο Συμβούλιο την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κ.Ε.Ε. έκαστος Διευθυντής για το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
δ) είναι εισηγητής των θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου για το διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
ε) εισηγείται στο Συμβούλιο για τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες για το διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
στ) συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Ε., ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών της περιπτ. ε΄, μέσα στο πλαίσιο των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο,
ζ) ορίζει, όπου απαιτείται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, τις επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων, για το διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
η) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
8. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Κ.Ε.Ε. συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
9. Οι πόροι του Κ.Ε.Ε. προέρχονται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς,
δ) μέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, που μπορεί να διατίθενται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε.,
ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
10. Ως διδάσκοντες στα προγράμματα απασχολούνται:
α) μέλη Δ.Ε.Π.,
β) Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν,
γ) ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173),
δ) προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έως τριών (3) διδακτικών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου και των απαιτούμενων προσόντων γίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης λαμβάνει αμοιβή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται κατ’ αναλογία των αποδοχών εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός αν πρόκειται για εκπαιδευτές ενηλίκων της περιπτ. γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), οπότε λαμβάνουν την αμοιβή που ορίζεται για τους εκπαιδευτές αυτούς.
Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), αλλά στις εξαιρέσεις της 33/2006 ΠΥΣ (Α΄ 280). Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε. της παρ. 16.
11. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ.. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία και επίδοση του εκπαιδευομένου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.
12. Το πρόγραμμα σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Περιέχει, επίσης, το επαγγελματικό προφίλ, τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επιμέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό. Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171), όπως η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4115/13 (Α΄ 24), εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.
13. Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απογευματινές μόνο ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, και παραχωρούνται για το σκοπό αυτό στο οικείο Α.Ε.Ι..
14. Για τους εκπαιδευόμενους που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Κατά τα λοιπά, υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρα-κτικής άσκησης.
15. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
16. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, καταρτίζεται ο Κανονισμός του Κέντρου, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως:
α) θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε.,
β) κριτήρια επιλογής εκπαιδευόμενων επιπλέον του βαθμού απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όπως ιδίως η εργασιακή εμπειρία και κοινωνικά κριτήρια.
γ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών, θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών, στον καθορισμό του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτηση και στην πρακτική άσκηση,
δ) ειδικότερες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των διδασκόντων,
ε) υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευόμενων, θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόμενους, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους,
στ) οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των δομών και των εκπαιδευόμενων,
ζ) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησής τους,
η) θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους. Μέχρι να ρυθμιστούν με τον Κανονισμό τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι κείμενες πειθαρχικές διατάξεις για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
17. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο συντάσσει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, ετήσια έκθεση απολογισμού έργου, την οποία υποβάλλει αμελλητί για έγκριση στη Σύγκλητο και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά την έγκρισή της. Το Κ.Ε.Ε. υπόκειται τουλάχιστον ανά διετία, σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό. Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.Ε. πραγματοποιείται από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με την υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4009/ 2011.
18. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους του παρόντος άρθρου. Για όσες ειδικότητες έχει ήδη εκδοθεί προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με την παρ. 9 του ν. 3879/2010, ισχύει αυτό, μέχρι την τροποποίηση ή αντικατάστασή του με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου αυτής.
19. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *