Η εγκύκλιος για την παράλληλη στήριξη για το διδακτικό έτος 2019-2020

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ η εγκύκλιος για την παράλληλη στήριξη για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση, «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση του/της κηδεμόνα, που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολ. έτος 2019-2020, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του σε αυτήν. Τα αιτήματα υποβάλλονται τις μέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέχρι και τη Δευτέρα 21η Οκτωβρίου 2019 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1).

 Για τα αιτήματα που αφορούν στην Α/θμια Εκπ/ση υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 20/6/2019 και εκ νέου από την 01-09-2019 έως και την 21η Οκτωβρίου 2019.

 Για τα αιτήματα που αφορούν στην Β/θμια Εκπ/ση υποβάλλονται μέχρι και την Τρίτη 25/6/2019 και εκ νέου από την 01-09-2019 έως και την 21η Οκτωβρίου 2019.

Επισήμανση

1: Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον ίδιο μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολ. έτος.

2. Γνωμάτευση του οικείου ΚΕΣΥ σε ισχύ, ή της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται-προτείνει παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες αυτής.

3. Ανανέωση του τμήματος της ισχύουσας γνωμάτευσης που αφορά στην εισήγηση – πρόταση για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση από το οικείο ΚΕΣΥ, κατόπιν αίτησης του γονέα/κηδεμόνα (δια του εντύπου αίτησης-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), το οποίο εισηγείται αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθήτριας (ισχύει μόνο στην περίπτωση αιτήματος για ανανέωση της παράλληλης στήριξης).

4. Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια το Σεπτέμβριο του 2019, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2).

5. Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή /τρια, είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη κατά το προηγούμενο σχολικό έτος είτε όχι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω.

6. Ο συνημμένος (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (συμπληρώνεται από τις Δ/νσεις Εκπ/σης, ΚΕΣΥ, Περιφ. Δ/νσεις Εκπ/σης κατά περίπτωση).

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης-Προθεσμίες

 Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων, διαβιβάζουν έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 για την Α/θμια και έως και την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 για την Β/θμια:

1. στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), χωρίς να επισυνάψουν την γνωμάτευση ΚΕΣΥ ή ΔΕΔΑ η οποία παραμένει στο αρχείο του σχολείου, όπως επίσης και

2. στο οικείο ΚΕΣΥ, την παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή/τρια (όπου αυτή απαιτείται), με το ανάλογο διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) και με εμπιστευτικό πρωτόκολλο.

3. Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων-εισηγήσεων που έχουν εκδοθεί από ΔΕΔΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, τότε η παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον μαθητή /τρια διαβιβάζεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης μαζί με την αίτηση του κηδεμόνα, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, προκειμένου να προωθηθούν στην αρμόδια ΠΔΕ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *