Επιλογή Διευθυντών: Ενημέρωση. Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης

Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα https://schooldirectors.minedu.gov.gr/, για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.
Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.
Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , ήδη έχουν αναρτήσεις τις Προκηρύξεις για την επιλογή των Διευθυντών όλων των σχολείων της χώρας.
• Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με τις ιστοσελίδες
Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet (πρόσβασης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές υπηρεσίες).
Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα σχολεία της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.
Η αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
(i) Στοιχεία ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υποψηφίου
(ii) Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιλογής
(iii) Προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τις διατάξεις των παρ. 1, 6 και 12 του άρθρου 31 του ν.4823/2021
(iv) Θέσεις υπηρέτησης υποψηφίου
(v) Στοιχεία επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και συμμετοχής σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια
(vi) Στοιχεία διδακτικής, συμβουλευτικής – καθοδηγητικής και διοικητικής– υποστηρικτικής εμπειρίας
(vii) Δήλωση περί ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων
Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, είναι αρμόδιες για την άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών που θα τους ζητηθεί και υποχρεούνται στη χορήγησή του εγκαίρως και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εν λόγω αιτήσεων – δηλώσεων υποψηφιότητας.
• Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την υπουργική απόφαση για τις Σχολικές Μονάδες, Εργαστηριακά Κέντρα
• Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την υπουργική απόφαση για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet (πρόσβασης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές υπηρεσίες). Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα σχολεία της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα απαραίτητα, για την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή, τα οποία αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, ως εξής:
α) Βιογραφικό σημείωμα.
β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
στ) Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου.
ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό έργο καθώς και στη διδακτική, συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα.
ββ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,
γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη.
δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αντίστοιχα μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν.4823/2021 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, της οργανικής θέσης των υποψηφίων, είναι αρμόδιες κατά περίπτωση, για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διατηρούνται, σε ψηφιακή μορφή, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.
Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

Τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής, σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και με τη συγκρότηση που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 όπως ισχύει, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της. Τα συμβούλια κοινοποιούν τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους.
Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες

Τα συμβούλια επιλογής καταρτίζουν προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α ́ έως γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021. Οι πίνακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων.

Τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους .
Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων που έχουν συμπεριληφθεί στους εν λόγω αξιολογικούς πίνακες και έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, προκειμένου να προετοιμάσουν τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Συγκεκριμένα οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του συμβουλίου που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του συμβουλίου αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το μέρος των αιτήσεων που του έχει ανατεθεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία και γίνεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής,
β) προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται,
γ) παρουσίαση από τον ίδιο τον υποψήφιο μιας περίπτωσης για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και μίας περίπτωσης για το σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.
δ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.
Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο. Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4823/2021. Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής παραδίδει την βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο στον πρόεδρο του συμβουλίου. Σε περίπτωση που η εξέταση της ξένης γλώσσας δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία του εξεταστή και η εξέταση γίνεται εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν.4957/2022, η παράδοση της βαθμολογίας του γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και σε χρόνο που θα κρίνει ο πρόεδρος του συμβουλίου έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ακολούθως, ο υποψήφιος παρουσιάζει περίπτωση για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και περίπτωση για το σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας. Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις κάθε είδους στους υποψήφιους.

Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, ενώ συνεκτιμώνται και τα δηλούμενα στοιχεία στην αίτηση του υποψηφίου.
Ηχογράφηση της συνέντευξης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί, με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

Σε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4823/2021 απαιτείται εξέταση στην ξένη γλώσσα, το σύστημα ηχογράφησης τίθεται σε λειτουργία μετά την παράδοση της βαθμολογίας από τον εξεταστή στον πρόεδρο του συμβουλίου.

Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής.
Μοριοδότηση της συνέντευξης

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:
α) η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,
β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες,
γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου: δέκα (10) μονάδες.

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με το Παράρτημα, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, τα οποία περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία.

Κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής δίνει υποχρεωτικά ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Τα έντυπα αξιολόγησης, μαζί με τους φακέλους των ενδεχομένως υφισταμένων βαθμολογιών της εξέτασης της ξένης γλώσσας, συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου.Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής αποσφραγίζονται, προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων.
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας. Στα πρακτικά αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο της αυτοαξιολόγησης του έργου του και του σχεδιασμού του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, καθώς και οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Επίσης καταγράφεται η βαθμολογία της ενδεχομένως διεξαχθείσης προφορικής εξέτασης της ξένης γλώσσας, περίπτωση κατά την οποία, αν ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του πέντε (5), αφαιρούνται τα μόρια για τη γνώση της ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.4823/2021 και, συνακόλουθα, τα μόρια για τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών της περ. α) της ίδιας ως άνω παραγράφου και αναμορφώνεται η βαθμολογία του. Τέλος, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, καθώς και η λήξη των εργασιών.
Τελικοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες

Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει αξιολογικό πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.

Σε περίπτωση που υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικά, ίσο αριθμό μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα, κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ν.4823/2021. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μονάδων των υποψηφίων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ίδιου νόμου.

Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4823/2021, κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα με φθίνουσα σειρά κατάταξης με βάση τα κριτήρια επιλογής των περ. α ́ έως γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου.

Στη συνέχεια το συμβούλιο ελέγχει εάν κάποιος από τους υποψηφίους, που βαθμολογήθηκε στην εξέταση της ξένης γλώσσας με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) και του αφαιρέθηκαν τα μόρια των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, υπολείπεται σε μόρια, μη συνυπολογιζομένων των μορίων της συνέντευξης, από υποψήφιο που δεν κλήθηκε στη διαδικασία της συνέντευξης. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω υποψήφιος υποβιβάζεται στον επικουρικό πίνακα και καλείται για συνέντευξη ο πρώτος σε μονάδες υποψήφιος του επικουρικού πίνακα .

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από το γραμματέα του συμβουλίου.
Κύρωση Τελικών Αξιολογικών Πινάκων

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατάρτισή τους, οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την κύρωσή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.4823/2021.

Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, καθώς και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα με τους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την κύρωσή τους οι επικουρικοί πίνακες

Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.
Δήλωση προτίμησης
Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, μετά την κύρωση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, καλούν τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για τις σχολικές μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που επιθυμούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.
Τοποθέτηση
Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν.4823/2021, όπως ισχύει. Το συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους, η οποία δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσης.
Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για κάποιες σχολικές μονάδες και εργαστηριακά κέντρα, διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη νέα δήλωση προτίμησης.

Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40 του ν.4823/2021.

Αν μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση εμφάνισης κενών θέσεων μετά τη λήξη της ισχύος των πινάκων επιλογής.
Θητεία
Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις, σύμφωνα με τα εδάφια πρώτο και δεύτερο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης

Υποβολή αιτήσεων από αύριο Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης προς τους υποψήφιους Διευθυντές Σχολείων , εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας,οι οποίες έχουν ως εξής:

Προτού αρχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης σας και προκειμένου να προβείτε σε σωστή υποβολή, θα πρέπει να διαβάσετε προσεχτικά τα άρθρα 4, 30, 31, 32, 33 και 35 του νόμου 4823/2022.

Πέραν αυτού, σημειώνουμε και τα εξής:

Προϋποθέσεις Αίτησης

Για να συμμετάσχει κάποιος εκπαιδευτικός στην διαδικασία επιλογής Δ/ντων Σχολικών μονάδων πρέπει να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του νόμου (παρ. 1, 11 & 12).

Η εκπλήρωση των 5 αυτών «Υποχρεωτικών προϋποθέσεων επιλογής» δηλώνεται στον πρώτο τομέα του «Βήματος 2: Βασικά στοιχεία αίτησης» του ηλ. συστήματος υποβολής αίτησης.

Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση

α) να απαντήσουν καταφατικά στα πέντε πεδία/δηλώσεις.

β) να αναρτήσουν αρχείο με τα πιστοποιητικά/έγγραφα που βεβαιώνουν την κατοχή γνώσης Τ.Π.Ε. Α ́ επιπέδου.

γ) να αναρτήσουν αρχείο με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία βεβαιώνεται η εκπλήρωση των 5 προϋποθέσεων.

Η οριστική υποβολή της αίτησης του υποψηφίου χωρίς συμμόρφωση με τα ανωτέρω α, β, γ σημεία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ.

Καταχώριση Προϋπηρεσίας

Πίνακας Α: Σε αυτόν συμπληρώνονται προϋπηρεσίες τύπου ωρομισθίου, που έχουν παρασχεθεί προ της ημερομηνίας διορισμού σας στην εκπαίδευση, και οι οποίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, προσμετρώνται τόσο στην εκπαιδευτική υπηρεσία όσο και στην διδακτική υπηρεσία του υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι:

α) τυχόν υπηρετήσεις ωρομισθίου που προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία, αλλά δεν προσμετρώνται, κατά το νόμο, στην διδακτική υπηρεσία καταχωρούνται στον πίνακα ΣΤ (π.χ. προσφορά έργου ωρομισθίου σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Α δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές των άλλων πινάκων εκτός αν πρόκειται για εγγραφές του πίνακα ΣΤ.

γ) οι υπηρετήσεις του πίνακα Α μπορούν να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά μεταξύ τους.

Οι εγγραφές του πίνακα Α απαιτούν τη μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την αναγωγή των ωρών της ωρομίσθιας υπηρέτησης σε Έτη/Μήνες/Ημέρες.

Πίνακας Β: Σε αυτόν συμπληρώνονται προϋπηρεσίες, οι οποίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, προσμετρώνται τόσο στην εκπαιδευτική υπηρεσία όσο και στην διδακτική υπηρεσία του υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι:

α) οι υπηρετήσεις του πίνακα Β μπορεί να έχουν ασκηθεί τόσο προ διορισμού όσο και μετά. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν υπηρετήσεις αναπληρωτή καταχωρούνται εδώ.

β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Β δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές των άλλων πινάκων ούτε και μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι χρονικά διαστήματα τυχόν υπηρετήσεων που είναι ταυτόχρονα «Διδακτικές» όσο και «Συμβουλευτικές/Καθοδη- γητικές» ή «Διοικητικές/Υποστηρικτικές» δεν συμπληρώνονται στον πίνακα Β, αλλά στους πίνακες Γ και Δ, αντίστοιχα. Για παράδειγμα αν υποψήφιος ασκούσε καθήκοντα «Υπεύθυνου τομέα σε Ε.Κ.» αυτό δεν δηλώνεται εδώ αλλά στον πίνακα Δ.

γ) στην ανωτέρω οδηγία εξαίρεση αποτελούν η υπηρέτηση σε «Πειραματικό σχολείο με θετική αξιολόγηση» του πίνακα Β και οι υπηρετήσεις σε Συμβούλια ή Επιτροπές του πίνακα Δ. Αυτές επιτρέπουν αλληλοεπικάλυψη. Για παράδειγμα αν υποψήφιος υπηρετούσε σε «Πειραματικό σχολείο με θετική αξιολόγηση» και ταυτόχρονα ασκούσε καθήκοντα «υπευθύνου εκπαιδευτικού ομίλου») το χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να δηλωθεί τόσο στον πίνακα Β, όσο και στον πίνακα Δ.

Οι εγγραφές του πίνακα Β δεν απαιτούν τη μεταφόρτωση δικαιολογητικών. Πιστοποιούνται από το ΠΥΜ. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι υπηρετήσεις σε «Πειραματικά με θετική αξιολόγηση» για τις οποίες πρέπει να αναρτηθούν τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη θετική αξιολόγηση της θητείας.

Πίνακας Γ: Σε αυτόν συμπληρώνονται προϋπηρεσίες που αφορούν το «Συμβουλευτικό /Καθοδηγητικό Έργο», που προβλέπεται στο άρθρο 33.3.δ του νόμου 4823/2022. Οι υπηρετήσεις αυτές προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία, αλλά όχι στην διδακτική υπηρεσία του υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι:

α) οι υπηρετήσεις του πίνακα Γ δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές των πινάκων Α, Β, Ε, ΣΤ, ούτε και μεταξύ τους.

β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Γ μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές του πίνακα Δ (π.χ. μπορεί κάποιος να δηλώσει ότι ασκούσε καθήκοντα «Σχολικού Συμβούλου» και ταυτόχρονα καθήκοντα «Διευθυντή / Υποδιευθυντή Π.Ε.Κ.»)

Οι εγγραφές του πίνακα Γ απαιτούν τη μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την έναρξη, τη λήξη και την πραγμάτωση της δηλούμενης υπηρέτησης.

Πίνακας Δ: Σε αυτόν συμπληρώνονται προϋπηρεσίες που αφορούν τη «Διοικητική/ Υποστηρικτική Εμπειρία», που προβλέπεται στο άρθρο 33.3.ε του νόμου 4823/2022. Οι υπηρετήσεις αυτές προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, αλλά η προσμέτρησή τους στην διδακτική υπηρεσία, εξαρτάται από τις διατάξεις του νόμου (π.χ. υπηρέτηση ως «Διευθυντής Σχολικής μονάδας» προσμετράται στη διδακτική υπηρεσία, ενώ η υπηρέτηση ως «Διευθυντής Εκπαίδευσης» όχι).

Επισημαίνεται ότι:

α) οι υπηρετήσεις του πίνακα Δ δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές του πίνακα Α, Β, Ε, ΣΤ. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι ανωτέρω αναφερθείσες υπηρετήσεις σε «Πειραματικό σχολείο με θετική αξιολόγηση» του πίνακα Β και οι υπηρετήσεις σε Συμβούλια ή Επιτροπές του πίνακα Δ.

β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Δ δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά μεταξύ τους εκτός αν πρόκειται για υπηρετήσεις σε Συμβούλια ή Επιτροπές. Για παράδειγμα υποψήφιος μπορεί να δηλώσει ότι ασκούσε καθήκοντα «Υποδιευθυντή Σχολείου» και ταυτόχρονα καθήκοντα «Μέλους Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

Οι εγγραφές του πίνακα Δ απαιτούν την μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την έναρξη, τη λήξη και την πραγμάτωση της δηλούμενης υπηρέτησης.

Πίνακας Ε: Σε αυτόν τον πίνακα συμπληρώνονται προϋπηρεσίες, οι οποίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία αλλά όχι στην διδακτική υπηρεσία του υποψηφίου (π.χ. μια «Εκπαιδευτική Άδεια» ή μια «Μακρόχρονη Αναρρωτική Άδεια»)

Επισημαίνεται ότι:

α) οι υπηρετήσεις του πίνακα Ε μπορεί να έχουν ασκηθεί τόσο προ διορισμού όσο και μετά.

β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Ε δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές του πίνακα Β, Γ, Δ, ΣΤ ή μεταξύ τους. Μπορούν να αλληλοεπικαλύπτονται με υπηρετήσεις ωρομισθίου του πίνακα Α.

Οι εγγραφές του πίνακα Ε απαιτούν την μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την έναρξη, τη λήξη και την πραγμάτωση της δηλούμενης υπηρέτησης.

Πίνακας ΣΤ: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε αυτόν τον πίνακα συμπληρώνονται προϋπηρεσίες τύπου ωρομισθίου, που έχουν παρασχεθεί προ της ημερομηνίας διορισμού του υποψηφίου στην εκπαίδευση και οι οποίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία, αλλά όχι στην διδακτική του υπηρεσία. (π.χ. προσφορά έργου ωρομισθίου σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπ/σης)

Οι εγγραφές του πίνακα ΣΤ απαιτούν την μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την αναγωγή των ωρών της ωρομίσθιας υπηρέτησης σε Έτη/Μήνες/Ημέρες.
Μεταφόρτωση Αρχείων

Για τις υπηρετήσεις, τα δικαιολογητικά μεταφορτώνονται ανά υπηρέτηση. Σαρώστε (σκανάρετε) τις βεβαιώσεις που αφορούν την συγκεκριμένη υπηρέτηση και ενσωματώστε τις όλες σε ένα αρχείο pdf. Το αρχείο αυτό μεταφορτώνεται στο σύστημα.

Για τα πτυχία, (κριτήρια του άρθρου 33.2.α και 33.2.γ) τα δικαιολογητικά μεταφορτώνονται ανά τίτλο. Σαρώστε (σκανάρετε) τον τίτλο, την μετάφραση (όπου απαιτείται), τις αναγνωρίσεις ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ/ITE (για τίτλους αλλοδαπής), τις τυχόν βεβαιώσεις συνάφειας και καθετί άλλο που θεωρείτε ότι έχει σχέση με το συγκεκριμένο τίτλο και ενσωματώστε τα όλα σε ένα αρχείο pdf. Το αρχείο αυτό μεταφορτώνεται στο σύστημα.

Κάθε μία από τις επιμορφώσεις / πιστοποιήσεις (κριτήρια του άρθρου 33.2.β) σας μεταφορτώνεται σε ξεχωριστό αρχείο pdf. Αν για κάποια πιστοποίηση/επιμόρφωση κατέχετε περισσότερα από ένα έγγραφα, ενσωματώστε τα σε ένα pdf.

Για τη μεταφόρτωση του συγγραφικού σας έργου (κριτήρια του άρθρου 33.2.δ):

Για τα βιβλία, σαρώστε (σκανάρετε) το εξώφυλλο, την σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός ISBN του βιβλίου και τα περιεχόμενά του. Ενσωματώστε τα πάντα σε ένα αρχείο pdf και μεταφορτώστε το στο σύστημα.

Για τα κεφάλαια, σαρώστε (σκανάρετε) το εξώφυλλο του τόμου, την σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός ISBN του τόμου καθώς και την πρώτη σελίδα του κεφαλαίου στην οποία θα φαίνεται ευκρινώς ο τίτλος του κεφαλαίου. Ενσωματώστε τα πάντα σε ένα αρχείο pdf και μεταφορτώστε το στο σύστημα.

Για τα πρακτικά, σαρώστε (σκανάρετε) το εξώφυλλο των πρακτικών, την σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός ISBN/ΙSSN των πρακτικών καθώς και την πρώτη σελίδα της εισήγησης. Ενσωματώστε τα πάντα σε ένα αρχείο pdf και μεταφορτώστε το στο σύστημα.

Για τα άρθρα, σαρώστε (σκανάρετε) το εξώφυλλο του περιοδικού, την σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός ΙSSN του περιοδικού και την πρώτη σελίδα του άρθρου στην οποία θα φαίνεται ευκρινώς ο τίτλος. Ενσωματώστε τα πάντα σε ένα αρχείο pdf και μεταφορτώστε το στο σύστημα.

Επισημαίνουμε ότι :

α) Το όνομα του συγγραφέα (το δικό σας) θα πρέπει να εμφανίζεται σε κάποιο από τα σκαναρισμένα έγγραφα.

β) ΔΕΝ απαιτούνται μεταφράσεις για ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο. Αυτό αποτελεί ειδική οδηγία-εξαίρεση που ισχύει ειδικά και μόνο για το συγγραφικό έργο. Κάθε άλλο ξενόγλωσσο έγγραφο που επισυνάπτετε στην αίτησή σας απαιτεί επίσημη μετάφραση.

Οι βεβαιώσεις παροχής επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα (κριτήρια του άρθρου 33.3.β) και συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (κριτήρια του άρθρου 33.3.γ) μεταφορτώνονται σε ξεχωριστό αρχείο pdf για κάθε πρόγραμμα. Αν για κάποιο πρόγραμμα κατέχετε περισσότερα από ένα έγγραφα, αυτά ενσωματώνονται σε ένα pdf.

Χειρισμός Αρχείων PDF

Μπορείτε να συγχωνεύσετε περισσότερα από ένα αρχεία pdf σε ένα ενιαίο αρχείο μέσω κάποιας δωρεάν υπηρεσίας συγχώνευσης pdf αρχείων στο διαδίκτυο (αναζητήστε ‘online pdf merge’ στον φυλομετρητή σας).

Μπορείτε να επίσης να περιορίσετε τον όγκο ενός αρχείου pdf μέσω μιας δωρεάν υπηρεσίας συμπίεσης pdf αρχείων στο διαδίκτυο (αναζητήστε ‘online pdf compress’ στον φυλομετρητή σας). Επειδή η συμπίεση μπορεί να οδηγήσει σε κάποια απώλεια ποιότητας του αρχικού εγγράφου, πριν αναρτήσετε το συμπιεσμένο αρχείο βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενά του είναι ευανάγνωστα

Πηγή: Θεολόγος Σ., ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *