Επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης: Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 08.00 πμ έως την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23.59.  

Πίνακας δεκτών υποψηφίων 

Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *