Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας: Οδηγίες για τις μετατάξεις/αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Από 4 έως και 14/12/2020 η υποβολή αιτήσεων

Εγκύκλιο με θέμα: Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που
υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του εκπαιδευτικού την οποία υπέβαλε στο apografi.gov.gr. (Οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
θα αντλήσουν μόνες τους τις αιτήσεις όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων και
έχει κλείσει το σύστημα για τους ενδιαφερόμενους. Εφίσταται η προσοχή στις Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. που
θα αντλήσουν τις αιτήσεις νωρίτερα (προκειμένου να έχουν τον χρόνο να ετοιμάσουν έγκαιρα τα
δικαιολογητικά) να μεριμνήσουν ώστε να τις ελέγξουν εκ νέου, διότι μπορεί να υπάρξουν
τροποποιήσεις ως προς τις προτιμήσεις αλλά και ανάκληση ολόκληρης της αίτησης). Επιπλέον στο
θέμα του διαβιβαστικού να αναφέρεται ρητά αν πρόκειται για αίτηση μετάταξης, απόσπασης ή αν
περιλαμβάνει και τις δύο περιπτώσεις.
2) Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων
3) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο να είναι πλήρες και να προκύπτει
ότι ο εκπαιδευτικός έχει συμπληρωμένη διετία από την ημερομηνία διορισμού. Επιπλέον, να
αναφέρονται και οι εκπαιδευτικές άδειες και οι άδειες άνευ αποδοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει
γίνει χρήση να αναφέρεται ρητά.
4) Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *