Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 5614/13-12-2018 η Υ.Α. με αρ.  Αριθμ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 με θέμα: Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους.

Οργάνωση-Λειτουργία

  1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ., λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίουμέχρι και τη 20η Ιουλίου εκάστου έτους, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδαςεπί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, από ώρες 08:00 έως 16:00. Το ωράριο τωνεκπαιδευτικών και του Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται στις έξι (6) ώρες ημερησίωςκαι τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως και του διοικητικού προσωπικού στις οκτώ (8)ώρες ημερησίως και σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Το ωράριο λειτουργίας τουΚ.Ε.Σ.Υ. μπορεί να παρατείνεται έως τις 19:00 για μία ή περισσότερες ημέρες τηςεβδομάδας με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, εφόσον υπάρχειαναγκαιότητα και οι συνθήκες του χώρου και της διαθεσιμότητας του προσωπικούγια επαρκή κάλυψη όλων των ωρών το επιτρέπουν. Κατά τις ημέρες απογευματινήςλειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικούπροσωπικού, τα μέλη του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, πουπροσφέρει υπηρεσία, τηρώντας σε κάθε περίπτωση, ημερησίως, το 6ωρο ωράριό του.Τα Κ.Ε.Σ.Υ. δεν λειτουργούν από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 1η Ιανουαρίουκαι από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου εκάστου έτους.
  2. Το προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελείται απότον/την Προϊστάμενο και τα λοιπά μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καιτον/τη διοικητικό/ή υπάλληλο. Οι θέσεις ανά κλάδο εκπαιδευτικών και ΕιδικούΕκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) εκάστου Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζονται σύμφωνα με ταπροβλεπόμενα στην 129064/ΓΔ5/ 27-7-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευμάτων (Β΄ 3233) και οι φάκελοι υπηρεσιακών μεταβολών του ανωτέρωπροσωπικού, καθώς και του διοικητικού προσωπικού, τηρούνται στο ΤμήμαΠροσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
  3. Τα μέλη του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. ασκούν τακαθήκοντά τους, κατά περίπτωση, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλο για τηντήρηση του απορρήτου, εντός των δομών του Κ.Ε.Σ.Υ. ή εντός της σχολικήςμονάδας, ανάλογα με το είδος της παρέμβασης που υλοποιείται.
  4. Οι άδειες του προσωπικού δεν προγραμματίζονταικατά τη διάρκεια λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., εκτός αυτών για εξαιρετικά σοβαρούςλόγους, τη χορήγηση των οποίων κρίνει και εισηγείται ο προϊστάμενος τουΚ.Ε.Σ.Υ. και αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.
  5. Κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. φέρει σφραγίδα με την ονομασία του.

Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης(Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *