Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός»

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι ολοκληρώθηκε, με την έκδοση απόφασης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η πιστοποίηση ενός ακόμη Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε., κατά την υπ. αρ. 26η συνεδρίασή του στις 16-12-2022, πιστοποίησε ότι το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» (ΙΣΠ) συμμορφώνεται πλήρως (fully compliant) με τις αρχές του προτύπου ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘ.Α.Α.Ε. και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίστηκε στα πέντε έτη από 16-12-2022 έως 15-12-2027.

Η πιστοποίηση, λόγω πανδημίας, ολοκληρώθηκε με ηλεκτρονική επίσκεψη επιτροπών εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης του ΠΠΣ συνεργάστηκαν η Διοίκηση του Ιδρύματος, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π), η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ), το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) της Σχολής, ο Διευθυντής, το μέλος ΔΕΠ, οι Συντονιστές και οι ΣΕΠ του προγράμματος. Σημαντική ήταν η συμβολή φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων, κοινωνικών εταίρων και επαγγελματικών φορέων που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέδραμαν και εργάστηκαν με αφοσίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του ΠΠΣ ΙΣΠ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΑΠ https://modip.eap.gr/?page_id=1606

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *