Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Πρόσκληση για υποβολή εργασιών στο 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών στο 37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ της  ΕΜΕ
Άργος – Ναύπλιο,  6-7 και 8 Νοεμβρίου 2020


«Τα Μαθηματικά ως πυλώνας της διεπιστημονικής προσέγγισης
στα σύγχρονα οικουμενικά προβλήματα
»


Θεματικές Ενότητες

1)    Η ταυτότητα των Μαθηματικών μέσα στην αλληλεπίδραση της μαθηματικής επιστήμης
       με τις εφαρμογές της.
2)    Η συμβολή των Μαθηματικών στην Ιατρική και την Οικονομική Επιστήμη.
3)    Προκλήσεις για τη Μαθηματική Εκπαίδευση και τις διεπιστημονικές συνδέσεις της,
       μετά την παγκόσμια εμπειρία της πανδημίας

Υποβολή εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή του 37ου Πανελληνίου συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ προσκαλεί για την κατάθεση εμπεριστατωμένων εισηγήσεων με στόχο την ευρεία ανταλλαγή απόψεων, ώστε να βελτιώσει την ενημέρωση και να ενισχύσει τη διάθεση της ελληνικής μαθηματικής κοινότητας να μετέχει ισότιμα στις διεθνείς διεργασίες και να παρεμβαίνει έγκαιρα και πειστικά στην ελληνική εκπαίδευση, στην κοινωνία και στην πολιτεία.


Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση
έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2020,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@hms.gr


Οι εργασίες θα κριθούν ανώνυμα από δύο κριτές, μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου.
 

Οδηγίες για τη συγγραφή των εργασιών
    Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν με ηλεκτρονική στοιχειοθεσία των κειμένων που θα υποβληθούν. Για την ομοιομορφία και καλή ποιότητα της έκδοσης, απαιτείται να τηρηθούν τα παρακάτω:
1.    Οι Εργασίες που θα υποβληθούν να είναι μέχρι 10 σελίδες.
2.    Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4 με περιθώρια 4 εκ. δεξιά και αριστερά, 5.3 εκ. πάνω και κάτω. Το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένο εκτός του τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα που θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο.
3.    Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά:
•    Τον τίτλο της εργασίας, γραμμένο με πεζά γράμματα μεγέθους 16.
•    Μια κενή γραμμή.
•    Τη Θεματική ενότητα με την οποία συνδέεται (πεζά γράμματα μεγέθους12)
•    Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα με κινητό τηλέφωνο, πλήρη διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με γράμματα μεγέθους 12.
•    Δύο κενές γραμμές.
•    Περίληψη της εργασίας (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά), που δεν υπερβαίνει τις 15 γραμμές κειμένου, γραμμένη με γράμματα μεγέθους 12.
•    Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο, γραμμένο με γράμματα μεγέθους 12.
•    Κάθε πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Κάθε αναφορά στην βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι σαφής και κατά το δυνατόν να αναφέρεται σελίδα και έκδοση. Αντιστρόφως, για κάθε στοιχείο της βιβλιογραφίας θα πρέπει να υπάρχει μία τουλάχιστον αναφορά εντός του κειμένου.
•    Βιβλιογραφία  (Οι βιβλιογραφικές παραπομπές εντός του κειμένου ακολουθούν συνεχή αρίθμηση πχ 1,2,3 …)
Παράδειγμα  Βιβλιογραφία
1.    Heath Thomas (1956) ‘Τhe thirteen books of Εuclid’s elements’, Dover Publications, New York, Translated from the text of Heiberg.
2.    Καραγιώργος Δημήτρης (1984) «Βασική εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών» (σελ. 318-326) Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, Εκδόσεις ΕΜΕ,  Αθήνα.
3.    Hoshi Y. and Mochizuki (2011) On the combinatorial anabelian geometry of nodally nondegenerate outer representations, Hiroshima Math. J. 41, no. 3, 275-342
4.    Η εργασία θα είναι γραμμένη σε επεξεργασία κειμένου Word for Windows. Οι γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν να είναι Times New Roman Greek.
5.    Απαραίτητη είναι η επιμέλεια κειμένων με ιδιαίτερη προσοχή σε όσα αντλούνται από το διαδίκτυο, ώστε να είναι ευανάγνωστα και με αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις.
6.    Φωτογραφίες, πίνακες, γραφικές παραστάσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο πρέπει να έχουν αποθηκευτεί και σε ξεχωριστά αρχεία.

   
ΧΡΟΝΟΣ- ΤΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
6, 7 &8 Νοεμβρίου  2020
Άργος – Ναύπλιο
Pantazis Royal   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ανάργυρος Φελλούρης
  Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.        
     Για την Επιστημονική Επιτροπή
Ιωάννης Εμμανουήλ
Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *