ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός με θέμα «Από την κατανόηση, στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης: η συμβολή της ιστορίας και της φιλοσοφίας της επιστήμης και της τεχνολογίας». Μέχρι 30/3 η υποβολή υποψηφιοτήτων

Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (https://www.phs.uoa.gr/) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μελετά την Επιστήμη ως σύνθετο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο και αναδεικνύει τις φιλοσοφικές διαστάσεις των θεωριών και της πρακτικής της.
Παράλληλα εξετάζει τις ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις της επιστήμης εν γένει, των επιμέρους επιστημών (φυσικές επιστήμες, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, επιστήμες της ζωής και της νόησης, μαθηματικά και λογική) και της τεχνολογίας. Στο ανωτέρω πλαίσιο, απευθύνεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσα από τη διοργάνωση ενός πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού με θέμα:
«Από την κατανόηση, στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης: η συμβολή της ιστορίας και της φιλοσοφίας της επιστήμης και της τεχνολογίας»
και καλεί μαθητές και μαθήτριες με ευρύτητα γνώσεων, δημιουργικότητα, αναλυτική και συνθετική σκέψη, επικοινωνιακές δεξιότητες, κριτικό πνεύμα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ευελιξία μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση να αναπτύξουν τις απόψεις τους για το θέμα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού.


Σκοπός, στόχοι, περιεχόμενο του μαθητικού διαγωνισμού και συμμετέχοντες
Σκοπός
Σκοπός του διαγωνισμού είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αντιληφθούν τους τρόπους που μπορεί να συμβάλλει η ιστορία και η φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας στην κατανόηση και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Στόχοι
Στόχοι του διαγωνισμού είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες:

  • Να αναζητήσουν τα αίτια και να προτείνουν λύσεις, μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας αλλά και τη δική τους εμπειρία και καθημερινότητα, για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης.
  • Να αναζητήσουν και να εξοικειωθούν με όρους όπως κλιματική κρίση, ενεργειακή δημοκρατία, έξυπνη ενέργεια, πράσινη ανάπτυξη, «πράσινη» τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών, ευφυής γεωργία
    κ.ά.
  • Να προβληματιστούν για τη συμβολή της ιστορίας και της φιλοσοφίας της επιστήμης και της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης.
  • Να προβληματιστούν για τον ρόλο των ειδικών επιστημόνων στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης.
  • Να αναστοχαστούν για το πώς μπορούν οι ίδιοι/ες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης και γενικότερα στη βελτίωση του περιβάλλοντος.
  • Να εντοπίσουν τις διασυνδέσεις του θέματος του διαγωνισμού με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο (ανθρωπιστικές επιστήμες, φυσικές επιστήμες, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, τέχνες, … ).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *