ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4354/2016 έγινε αποσύνδεση της βαθμολογικής από την μισθολογική εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων (περιλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ΄του άρθρου 33 του ιδίου νόμου διατηρούνται σε ισχύ τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985. Επομένως η διάρθρωση του βαθμολογίου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 1566/85 (τρεις βαθμοί, εισαγωγικός βαθμός Γ΄, καταληκτικός βαθμός Α΄).

ν. 4354 ΦΕΚ 176 Τ Α΄ 16 12 2015 

ν. 1566/1985 

 

 

Β) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Η μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών  ορίζεται με τα άρθρα 8 έως 36 του ν. 4354/2016.

 

 

Γ) ΑΔΕΙΕΣ

Οι άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί ορίζονται με τα άρθρα 48 έως 60 του ν. 3528 ΦΕΚ 26  Τ  Α΄9-2-2007. (κώδικας κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων).

όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4210/2013 ως προς τις

  • μηχανογραφική άδεια
  • αναρρωτικές άδειες
  • εκπαιδευτικές άδειες
  • άδειες εξετάσεων και
  • γονικές άδειες

ν. 3528 ΦΕΚ 26 Τ Α΄ 9-2-2007 (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων) 

ν. 4210 ΦΕΚ 254 Τ Α΄ 21 11 2013

Η αρμοδιότητα για την χορήγηση των αδειών ορίστηκε αρχικά με την ΥΑ Φ. 353.1/324/105657/Δ1 /16-10 -2002.

Φ.353.1/324/105675/Δ1 ΦΕΚ 1340 Τ Β΄ 16-10-2002 

όπως τροποποιήθηκε με την φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 με την οποία  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  (είναι η τελική,αυτή που ισχύει) καθώς και οι αρμόδιοι για την χορήγησή τους.

Φ.351.5/43/67822/Δ1/05-05-2014 

τελικά και με το  ΦΕΚ 2648 Τ Β΄ 7-10-2014 προσδιορίζονται οι  άδειες  για την χορήγηση των οποίων η αρμοδιότητα εκχωρείται στους διευθυντές των σχολικών μονάδων.

ΦΕΚ 2648 Τ Β΄ 7/10/2014 

Ειδικές άδειες αναπληρωτών 

Κλάδοι και ειδικότητες νέο 2/2018 

Ρύθμιση Υπεραριθμιών