Εκπαιδευτικοί όμιλοι, Ενδοσχολικός συντονιστής, Παιδαγωγικός σύμβουλος – Μέντορας

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις πού ορίζουν την λειτουργεία των Εκπαιδευτικών Ομίλων καθώς και τις διαδικασίες ορισμού, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Ενδοσχολικού συντονιστή και του Παιδαγωγικού συμβούλου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ.

Προϋποθέσεις και λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων

 1. Οι Διευθυντές/ντριες ή οι Προϊστάμενοι/ες των δημοτικών σχολείων και των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με δική τους πρωτοβουλία ή μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών της οικείας σχολικής μονάδας, δύνανται να αποφασίζουν τη συγκρότηση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων, μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Σχολικού Συμβουλίου και της οικείας δημοτικής αρχής. Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι των
  δημοτικών σχολείων δύναται να συγκροτούνται και να λειτουργούν και κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου
  προγράμματος της σχολικής μονάδας.
 2. Στο πλαίσιο λειτουργίας των ομίλων δύναται να προσφέρονται αντικείμενα και δράσεις όπως ενδεικτικά αναφέρονται: δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα,
  μεταξύ άλλων, με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές
  κατασκευές – πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, το ασφαλές και
  δημιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισμική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία εφημερίδας. Οι όμιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην
  οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών-βιωματικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας.
 3. Το γνωστικό αντικείμενο ή η δράση, δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία που εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ομίλων θα πρέπει να ανταποκρίνεται, κατά το δυνατόν, στα ενδιαφέροντα
  των μαθητών/τριών, χωρίς οι διδάσκοντες/διδάσκουσες να παραγνωρίζουν το περιεχόμενο και τις μεθοδολογικές
  προσεγγίσεις των διδασκόμενων μαθημάτων, σύμφωνα με το οικείο αναλυτικό πρόγραμμά τους.
 4. Οι όμιλοι δεν πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα της επέκτασης, ενίσχυσης και προετοιμασίας των μαθημάτων του Ωρολογίου Προγράμματος («φροντιστηριακό» χαρακτήρα).
 5. Με την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους, προτείνονται τα θέματα των ομίλων. Στις προτάσεις για συγκρότηση ομίλων πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τουλάχιστον: α) η συγκεκριμένη θεματική του ομίλου,
  β) οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί – παιδαγωγικοί στόχοι και τα προσδοκώμενα οφέλη από τη λειτουργία του ομίλου, όπως ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, καλλιέργεια ενδιαφερόντων και κλίσεων, ενθάρρυνση δημιουργικής
  απασχόλησης και ελεύθερης έκφρασης, εμπλουτισμός των ευκαιριών, τρόπων και μέσων για ψυχαγωγία, γ) το αναλυτικό πρόγραμμα με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του σε ετήσια βάση, δ) το προτεινόμενο υλικό, το οποίο μπορεί να διανέμεται στους/στις μαθητές/θήτριες με επιμέλεια του/της υπεύθυνου/ης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή να τους υποδεικνύεται η αναζήτησή του σε πηγές, όπως βιβλιοθήκες, διαδίκτυο ή αλλού, ε) η τάξη ή οι τάξεις στις οποίες απευθύνεται, στ) η αποτίμηση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ζ) τα παραδοτέα, η) η ενδεχόμενη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, συγγραφείς, καλλιτέχνες και λοιπά.
 6. Οι όμιλοι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, δύναται να προσφέρονται σε μαθητές/τριες
  μίας ή περισσότερων τάξεων.
 7. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει σε έναν ή δύο ομίλους.
 8. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς ομίλους υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στη διεύθυνση του
  σχολείου, λαμβανομένων υπόψη όσων προβλέπονται στην υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιο
  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ανακοινοποίηση στο ορθό 21-09-2021).
 9. Η λειτουργία των ομίλων αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη
  των μαθημάτων.

Ορισμός Ενδοσχολικού Συντονιστή


Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές (Συντονιστές Τάξεων ή Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων) είναι όργανα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συντονίζουν και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθώς και τις προσπάθειες της Διεύθυνσης κάθε σχολικής μονάδας να την ενισχύσουν ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης και ανάπτυξης. Διοικητικά τελούν υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και παιδαγωγικά βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης ανάλογα με τη φύση των θεμάτων που ανακύπτουν και καθίστανται αρμοδίως αντικείμενο ενασχόλησής τους. Επιπλέον, συνεπικουρούν τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας και τον Υποδιευθυντή της στο έργο τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Ορισμός Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισάγεται ο θεσμός του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα. O ρόλος του είναι να εμπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε νεοδιοριζόμενο ή πρόσφατα τοποθετημένο στη σχολική μονάδα μόνιμο ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, με προϋπηρεσία έως πέντε (5) έτη, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας του και εν γένει του παρεχόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου.

Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας συμβάλλει στην προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων του
εκπαιδευόμενου, γίνεται ο ίδιος πρότυπο προς μίμηση, κατευθύνει, πληροφορεί, εξηγεί, παραινεί, συμβουλεύει, δίδει ερεθίσματα, προτρέπει και ενθαρρύνει τον νέο συνάδελφό του. Για την εκπλήρωση του ρόλου του
πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και
κατά την εφαρμογή των δράσεων υποστήριξης που υλοποιεί.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *