Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη: Μαθητικός Διαγωνισμός Ιστορίας

Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» προκηρύσσουν ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ και στα ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ διαγωνισμό Ιστορίας με τίτλο:

Το Μακεδονικό Ζήτημα από την Αρχαιότητα έως τους Βαλκανικούς Πολέμους: Μύθοι και Αλήθειες

ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Κύριος σκοπός του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για την Ιστορία. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την ιστορική σκέψη μέσα από τη συγκριτική μελέτη της βιβλιογραφίας, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία επιλογής και αξιολόγησης των ιστορικών πηγών και να αντιληφθούν το ιστορικό γεγονός ως προϋπόθεση κατανόησης του παρόντος.

Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως μελετητές  προσεγγίζοντας την Ιστορία μέσα από μεθοδολογικά εργαλεία της ιστορικής έρευνας.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός ανταποκρίνεται στους ειδικούς στόχους του μαθήματος της ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έτσι όπως αυτοί ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και ενισχύει το μάθημα της ιστορίας, καθώς στο πλαίσιο του διαγωνισμού οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα:

 • Να οικειώνονται βαθμιαία το ειδικό λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήμης.
 • Να εντοπίζουν, κατά τη μελέτη των ιστορικών γεγονότων ή φαινομένων, αίτια και αποτελέσματα.
 • Να συγκρίνουν ιστορικά γεγονότα ή φαινόμενα και να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές.
 • Να αναλύουν  ένα γεγονός ή φαινόμενο και να διαπιστώνουν τις σχέσεις μεταξύ των επιμέρους στοιχείων.
 • Να κατανοήσουν ότι η αξιοπιστία της ιστορικής αφήγησης θεμελιώνεται στην ορθή αξιοποίηση των πηγών.
 • Να αποκτήσουν την ικανότητα να διακρίνουν,στις ιστορικές μαρτυρίες, γεγονότα, αιτίες, απόψεις κ.λ.π.
 • Να προσεγγίζουν τα ιστορικά γεγονότα χωρίς άκριτη αποδοχή των ιστορικών ερμηνειών, απόψεων κ.λπ.
 • Να εμβαθύνουν στα γεγονότα και να κατανοήσουν την πολυμορφία και τη διαπλοκή των αιτιακών παραγόντων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων.
 • Να συνδέουν και να συσχετίζουν με τρόπο τεκμηριωμένο γεγονότα και  ιδέες διαφόρων εποχών και τόπων.
 • Να συνθέτουν και παρουσιάζουν με τρόπο ολοκληρωμένο και διεξοδικό ιστορικά θέματα.
 • Να αναλύουν  ιστορικά δεδομένα και να τα αξιοποιούν για τη βαθύτερη κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος.
 • Να κατανοήσουν ότι η Ιστοριογραφία είναι«ανακατασκευή» του παρελθόντος, ότι βασίζεται σε πηγές και ότι συνιστά επιλεκτική διαδικασία.
 • Να προσεγγίζουν κριτικά διάφορα είδη ιστορικών πηγών ανάλογα με το είδος τους και την εποχή στην οποία αναφέρονται.
 • Να εισαχθούν στη διαδικασία κατανόησης,ανάλυσης και αξιολόγησης των διαφορετικών οπτικών με τις οποίες προσεγγίζονται και ερμηνεύονται τα ιστορικά γεγονότα και φαινόμενα από τους ιστορικούς.
 • Να αναπτύξουν θετική στάση για την ανάγκη συμμετοχής τους στο ιστορικό γίγνεσθαι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές  των τριών τάξεων όλων των τύπων Γυμνασίου και σε μαθητές Α’ και Β’ όλων των τύπου Λυκείου της  ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι μαθητές επιθυμούν με ατομικές συμμετοχές. Ομαδικές συμμετοχές δε θα λαμβάνονται υπόψη.
 • Οι συμμετοχές των μαθητών πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο word, με συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής, στο ziridis@ziridis.gr ως την 10η Ιανουαρίου 2019.
 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εντός ωρολογίου προγράμματος.  Η  προετοιμασία από την πλευρά του υπεύθυνου καθηγητή προτείνεται να επικεντρωθεί στο να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο προσέγγισης της ιστορικής γνώσης μέσα από τις πηγές και να είναι σε θέση να απαντούν τεκμηριωμένα, με σαφήνεια και ακρίβεια σε ερωτήσεις διαφορετικού τύπου ( αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, ανάλυση πηγής, κτλ) . Για τη διευκόλυνσή τους θα αναρτηθεί ενδεικτική βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα www.ngzgym.com
 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.
 • Ο διαγωνισμός δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία.
 • Δεν θα υπάρξουν έσοδα για τους διοργανωτές.
 • Η μετακίνηση των μαθητών και κατά τις δύο φάσεις του διαγωνισμού θα γίνει με ευθύνη των συμμετεχόντων σχολείων.
 • Οι διοργανωτές θα διασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα των διαγωνιζομένων. Με τον όρο προσωπικά δεδομένα νοούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των μαθητών.
 • Στον σχεδιασμό και τη διοργάνωση του διαγωνισμού προβλέπονται και διαδικασίες αποτίμησής του.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΦΑΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη σε δύο φάσεις:

Α’ ΦΑΣΗ: 4 Φεβρουαρίου 2019: Διαγωνισμός με γραπτή μορφήκαι αξιολόγηση από την πρώτη επιτροπή.

Στη φάση αυτή του διαγωνισμού θα δοθούν θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας διαμορφωμένα κατάλληλα και αντίστοιχα για τους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Τα θέματα θα εξετάζουν τις ιστορικές γνώσεις των μαθητών για τις χρονικές περιόδους και τις θεματικές ενότητες, όπως αυτές ορίζονται στον τίτλο του διαγωνισμού.

Η μορφολογία τους θα ποικίλλει· ερωτήσεις Σωστού-Λάθους, ερωτήσεις ανάπτυξης, ερωτήσεις για την αντιμετώπιση των οποίων θα χρειαστεί η αξιοποίηση ιστορικών πηγών, όπως παραθέματα και φωτογραφίες που θα συνοδεύουν τα θέματα και άλλες.

Β’ ΦΑΣΗ: 15 Μαρτίου 2019: Διαγωνισμός με την μορφή προφορικών ερωτήσεων και αξιολόγηση από τη δεύτερη επιτροπή. Στη φάση αυτή θα προκριθούν πέντε (5) από τους μαθητές της πρώτης φάσης, οι οποίοι θα έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο γραπτό τους. Τρεις (3) από το Λύκειο και δύο (2) από το Γυμνάσιο. Σε περίπτωση που υπάρξει ισοβαθμία, ο αριθμός των συμμετεχόντων στη δεύτερη φάση προβλέπεται να αυξηθεί σε επτά (7).

Στη δεύτερη φάση θα αξιολογηθεί η ιστορική γνώση των μαθητών σε πτυχές των θεμάτων, οι οποίες δεν εξετάσθηκαν κατά την πρώτη φάση, ώστε να μην υπάρχει κάλυψη γνωστικών περιοχών. Θα εξετασθεί, επίσης, η ιστορική-κριτική σκέψη.

Η αξιολόγηση των διαγωνιζομένων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης,καθώς και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός δέκα (10) ημερών. Οι μαθητές που θα προκριθούν στην επόμενη φάση θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς και ηλεκτρονικώς, μέσω e-mail. Kατά τη δεύτερη φάση οι προκριθέντες θα κληθούν ενώπιον της δεύτερης επιτροπής και ακροατηρίου να απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα τους θέσουν προφορικώς οι απαρτίζοντες την επιτροπή και οι οποίες θα προέρχονται από Τράπεζα Θεμάτων που θα δημιουργηθεί από τη δεύτερη επιτροπή,για αυτόν τον σκοπό.

Τα αποτελέσματα και των δύο φάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της «Νέας Γενιάς Ζηρίδη» www.ziridis.com. Συγκεκριμένα, θα αναρτηθούν τα ονοματεπώνυμα των επιτυχόντων της πρώτης φάσης και στη συνέχεια θα αναρτηθεί η τελική κατάταξη, όπως αυτή θα έχει προκύψει από τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης.

Θα απονεμηθούν πέντε (3) βραβεία, έπαινοι για τους μαθητές που θα φτάσουν στον τελικό και βεβαιώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες.

Οι πέντε προκριθέντες στην δεύτερη φάση θα λάβουν ως βραβείο ο κάθε ένας από ένα (1) βιβλίο-εγχειρίδιο ιστορικού περιεχομένου, ενώ ο νικητής του διαγωνισμού θα λάβει επιπλέον δύο (2) βιβλία αντιστοίχου με το προαναφερθέν περιεχομένου.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Α’φάση αξιολόγησης: 4 Φεβρουαρίου 2019, από επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους:

 • Γεώργιος Γκόλιος, φιλόλογος, Νέα Γενιά Ζηρίδη
 • Αθηνά Κλάδου, MSc, φιλόλογος, Νέα Γενιά Ζηρίδη
 • Φλωρεντία Ι. Πίκουλα, MA, φιλόλογος, Νέα Γενιά Ζηρίδη
 • Αθανασία Φωτεινού, MSc, φιλόλογος, Νέα Γενιά Ζηρίδη

Β’ φάση αξιολόγησης: 15 Μαρτίου 2019 από επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους

 • Δρ Δημήτριος Αγγελής, θεολόγος,  Διευθυντής Γυμνασίου, Νέα Γενιά Ζηρίδη
 • Δρ Βερέμης Αθανάσιος, ιστορικός, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Δρ Χατζηβασιλείου Ευάνθης, Καθηγητής Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή απονομής των βραβείων, των επαίνων και των βεβαιώσεων θα γίνουν κατά την ημέρα διεξαγωγής της 2ης Φάσης, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων των Εκπαιδευτηρίων «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ».

Διοργάνωση: Νέα Γενιά Ζηρίδη

Συντονισμός: Γεώργιος Γκόλιος, Αθηνά Κλάδου, Φλωρεντία Ι. Πίκουλα, Αθανασία Φωτεινού

Επικοινωνία: τηλ. 2106685600, -871, -872, -705 (Δευτ-Παρ. 09.00-14.50)

Email: ziridis@ziridis.gr

Web: www.ziridis.gr, www.ngzgym.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *