Εκδηλώσεις στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9η Φεβρουαρίου)

Εγκύκλιο με αρ. 16471/ΓΔ4/31/01/2018 εξέδωσε ττο ΥΠΠΕΘ με θέμα:

  Εκδηλώσεις στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9η Φεβρουαρίου)

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας προτείνονται ενδεικτικά μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών, που μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα στο επίπεδο ωριμότητας των μαθητών και μαθητριών και να αξιοποιηθούν κατάλληλα σε όλες τις σχολικές μονάδες.
1. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας σχετικά με το ρόλο και τη σημασία της Ελληνικής Γλώσσας. Τέτοιες δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την παρουσίαση συγκεκριμένων θεματικών εντός της σχολικής μονάδας, με τη συμμετοχή των ίδιων των παιδιών, όπως είναι, π.χ., η Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, η σχέση της με άλλες Γλώσσες (παλαιότερες και σύγχρονες), η αξία της γλωσσικής παιδείας, τρόποι εμπλουτισμού του λεξιλογίου, λεξιλογικά παιγνίδια κ.ά.  Σε αυτή την κατεύθυνση θα ήταν δυνατό να αξιοποιηθούν τόσο κείμενα που περιλαμβάνονται σε αντίστοιχα σχολικά βιβλία (γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας κ.λπ.) όσο και κείμενα δόκιμων συγγραφέων και διανοητών που κρίνονται κατάλληλα, σε συνάρτηση με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
2. Ανάθεση/ανάληψη μικρών ερευνητικών δημιουργικών εργασιών, με θέματα σχετικά με τη διαχρονία και τη συγχρονία της Ελληνικής Γλώσσας κ.τ.ό., ώστε οι μαθήτριες και μαθητές να κατανοήσουν με απλό τρόπο βασικά στοιχεία της γλωσσικής εξέλιξης.
3. Δημιουργία ευκαιριών στους/στις μαθητές/μαθήτριες να συνομιλήσουν με ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, καταξιωμένους λογοτέχνες, φιλολόγους, γλωσσολόγους κ.ά., να προσεγγίσουν πολυδιάστατα διάφορες πτυχές της ελληνικής γλώσσας και τρόπους χρήσης της, να συμμετάσχουν σε λογοτεχνικά εργαστήρια, σε δημόσιες αναγνώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, λογοτεχνικούς περιπάτους, να εμπλακούν στη διοργάνωση εκθέσεων
βιβλίων και θεατρικών παραστάσεων ή δρωμένων, εμπνευσμένων από βιβλία, σχολικά ή λογοτεχνικά κ.ο.κ.
4. Διοργάνωση ανοικτών ή και δημόσιων συζητήσεων μεταξύ των σχολικών μονάδων, μεταξύ των τάξεων του ίδιου σχολείου ή μεταξύ των μαθητών/μαθητριών μιας τάξης, σε θεματικές που άπτονται των σχολικών εγχειριδίων ή επίκαιρων θεμάτων, με στόχο την ανάδειξη του  προφορικού λόγου και την ανάπτυξη ποικίλων μορφών αξιοποίησης της γλώσσας σε ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις.
5. Οργάνωση συζητήσεων με πρόσωπα που εργάζονται στα ΜΜΕ και έχουν την ευθύνη για την προετοιμασία και την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και άλλων ενημερωτικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών εκπομπών ή τη συγγραφή άρθρων στα έντυπα ΜΜΕ, γύρω από τα ζητήματα της γλώσσας και της ορθής εκφοράς του λόγου, προφορικού ή γραπτού.
Εντοπισμός προβλημάτων (συνήθη σφάλματα, «ξύλινη γλώσσα», στερεότυπες φράσεις-κλισέ κ.λπ.) και αναζήτηση λύσεων.
Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να προγραμματίσει και να υλοποιήσει τις πιο πρόσφορες δράσεις κατά την εκτίμησή της, ενθαρρύνοντας και ατομικές πρωτοβουλίες από την πλευρά εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών, εφόσον προάγουν τον βασικό στόχο της Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας.

Σημειώνουμε ότι οι δράσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν την 9η Φεβρουαρίου, αλλά είναι επίσης δυνατό να εκκινήσουν με αφορμή την ημέρα του εορτασμού και να ολοκληρωθούν αργότερα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *