ΕΚΔΔΑ-Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: Επιμορφωτικό πρόγραμμα 70 ωρών για στελέχη της Εκπαίδευσης. Έναρξη την 1η Νοεμβρίου

Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» διάρκειας 70 ωρών θα πραγματοποιηθεί από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική ανακοίνωση.

Πατήστε εδώ για να υποβάλετε αίτηση

Ομάδα – στόχος: Εκπαιδευτικοί που ασκούν διοικητικά ή διευθυντικά καθήκοντα σε εκπαιδευτικές
μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και στελέχη διοίκησης
εκπαιδευτικών δομών φορέων του δημόσιου τομέα. Κατά σειρά προτεραιότητας επιλέγονται οι
διευθυντές/ διευθύντριες των σχολικών μονάδων, οι υποδιευθυντές/ υποδιευθύντριες των σχολικών
μονάδων, οι προϊστάμενοι/ες των διοικητικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν εκπαιδευτικές μονάδες
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχολικοί σύμβουλοι, στελέχη που συμμετέχουν σε
όργανα διοίκησης (Υπηρεσιακά συμβούλια, κ.λπ.), εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και άλλα στελέχη
διοίκησης εκπαιδευτικών δομών φορέων του δημόσιου τομέα.
Σκοπός του προγράμματος είναι τα στελέχη που θα συμμετέχουν, να αποκτήσουν εκείνες τις
γνώσεις και δεξιότητες που θα τα καταστήσουν ικανά να ασκήσουν διοικητικά καθήκοντα σε
εκπαιδευτικές μονάδες με αποτελεσματικό τρόπο.
Χρονική Διάρκεια: Εβδομήντα (70) ώρες. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διεξάγεται πρωινές ή/και
απογευματινές ώρες.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *