Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ΕΘ.Α.Α.Ε.: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο. Διατάξεις για Μεταθέσεις πολυτέκνων, Γιορτή των τριών Ιεραρχών, Διορισμό πτυχιούχων ΑΕΙ της αλλοδαπής

Αντικατάσταση της ΑΔΙΠ με μια νέα αρχή την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) που θα ελέγχει από τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις τμημάτων) έως την κατανομή της χρηματοδότησης και τη διενέργεια της αξιολόγησης.
Το σχέδιο νόμου αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να ψηφιστεί έως τις 25 Ιανουαρίου.
Το νομοσχέδιο είναι αυξημένο κατά 20 άρθρα σε σχέση με αυτό που είχε τεθεί στη δημόσια διαβούλευση.
Περιλαμβάνει και άρθρα για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

 • σχετικά με τους διορισμούς,
 • την εορτή των Τριών Ιεραρχών,
 • τις μαθητικές εκδρομές,
 • τα εκκλησιαστικά σχολεία,
 • τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής,
 • τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,
 • τον ΕΟΠΠΕΠ,
 • την εισαγωγή των υποψηφίων στα Μουσικά Τμήματα,
 • τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία,
 • τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών.
  Το σχέδιο νόμου: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11172558.pdf

ΔΙΑΤΑΞΗ: Για τις μεταθέσεις των πολύτεκνων εκπαιδευτικών
Άρθρο 55
Τροποποίηση του π.δ. 50/1996 (Α΄45)
Στο άρθρο 13 του Π.Δ 50/1996 προστίθεται:
Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου προβλέπεται ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 13 του ΟΠ.Δ 50/1996 και «μετατίθενται κατά προτεραιότητα και από περιοχή σε περιοχή , αλλά και εντός της ίδιας περιοχής».

ΔΙΑΤΑΞΗ: Για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Άρθρο 56
Τροποποίηση Π.Δ. 79/2017 (Α΄109)
Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου παύει να είναι αργία για τα σχολεία η γιορτή των Τριών Ιεραρχών αλλά θα πραγματοποιούνται στα σχολεία εκδηλώσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα «Η 30ή Ιανουαρίου κάθε έτους , ημέρα της θρησκευτικής των Τριών Ιεραρχών , παύει να συμπεριλαμβάνεται στις ημέρες σχολικής αργίας. Αποκαθίσταται ως ημέρα πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή των Μεγάλων αυτών Πατέρων αλλά και της Παιδείας, καθώς και των μετόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας , εκπαιδευτικών και μαθητών. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την προβολή του κοινωνικού και παιδαγωγικού έργου των Μεγάλων Πατέρων και της εν γένι προσφοράς τους στην Εκπαίδευση και τα Γράμματα. Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτική, έτσι ώστε ο τρόπος εορτασμού της συγκεκριμένης θρησκευτικής και σχολικής εορτής να είναι καθολικός και ενιαίος’’.

Άρθρο 58: Ποινή αποκλεισμού για όσους εκπαιδευτικούς διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:
Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 68 του νόμου 4589/2019
Διάταξη που προβλέπει τον αποκλεισμό από τους διορισμούς των εκπαιδευτικών που διορίζονται σε σχολεία και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν και παραιτούνται μέσα σε ένα έτος περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή. Όπως προβλέπει η διάταξη ο αποκλεισμός αφορά το έτος του διορισμού και τα δυο επόμενα. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση η εν λόγω διάταξη είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

ΔΙΑΤΑΞΗ: Δεκτοί πτυχιούχοι από ΑΕΙ της αλλοδαπής για μόνιμους διορισμούς & προσλήψεις αναπληρωτών
Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»: «Τα πτυχία που χορηγούνται από ΑΕΙ της αλλοδαπής γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ για τον διορισμό των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία εφόσον έχουν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Βάσει του ΠΔ 38/2010 ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.»


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *