ΕΕΦ: Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας για τις προσλήψεις των Φυσικών στην Ειδική Αγωγή

ΠΡΟΣ
Την Υπουργό Παιδείας
Κα  Κεραμέως  Νίκη


Κυρία Υπουργέ
Αθήνα, 02-12-2019

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών αισθάνεται για άλλη μια φορά την ανάγκη να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για την από 13-11-2019 τροπολογία του άρθρου 6 παρ. 1 Ν. 3699/2008 του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 της ως άνω τροπολογίας αναφέρεται:
«Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) μαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από τριακόσιοι (300) μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04…Ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ισοδυναμεί με αριθμό οργανικών θέσεων».
Όπως έχει ήδη επισημανθεί από την ΟΛΜΕ, από διάφορα ΠΥΣΔΕ, τον Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων, το ΣΑΚΕΑ, τις ομάδες των αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών ΕΑΕ, Χημικών ΕΑΕ, Βιολόγων ΕΑΕ και Γεωλόγων ΕΑΕ), από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και από εμάς ως Ένωση Ελλήνων Φυσικών,αδικούνται κατάφωρα οι εκπαιδευτικοί του κλάδου των ΠΕ04 από τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι οργανικές θέσεις, ενώ αναμφίβολα οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, στερούνται της δυνατότητας υψηλής ποιότητας στην διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών επιστημών στο σύνολό τους.

Κυρία Υπουργέ, 
Η εν λόγω ρύθμιση που ορίζει οργανικές θέσεις για εκπαιδευτικό ΠΕ04 μόνο σε σχολεία με πάνω από 300 μαθητές, ουσιαστικά μας αποκλείει από τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων σε Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) καθώς,  όπως σας είναι γνωστό, ο μαθητικός πληθυσμός ανά σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αριθμεί κάτω των 300 μαθητών και στις πλείστες των περιπτώσεων κάτω των 200 μαθητών. Άλλωστε, ακόμα και οι υφιστάμενες κτηριακές υποδομές καθιστούν εκτός πραγματικότητας το παραπάνω όριο.
Αξίζει επίσης, να αναφερθεί, ότι θίγονται ιδιαίτερα οι μαθητές περιοχών της επαρχίας και ειδικότερα των νησιωτικών περιοχών. Αν δεν πραγματοποιηθεί άμεσα διορθωτική παρέμβαση τότε μεγάλος αριθμός μαθητών θα  αποκλειστεί από την υποστήριξη που προσφέρεται στα ΤΕ.
Μάλιστα δε, η ως άνω τροπολογία έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 4 του ΠΔ 50/1996 (ΦΕΚ 45/08-03/1996, Τεύχος Α’).
Για τους ανωτέρω λόγους, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση της από 13-11-2019 τροπολογίας.
Εμείς, ως Ένωση Ελλήνων Φυσικών,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1.    Η οργανικότητα σε ένα σχολείο ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα και την δυναμικότητα του σχολείου, ήτοι τον αριθμό των τμημάτων που έχουν δημιουργηθεί στο σχολείου ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο σχολείο. Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν περισσότερες από μία οργανική θέση ανά ειδικότητα σε κάθε σχολείο. Όταν μειώνεται ο αριθμός των τμημάτων ο νεότερος σε ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικός, βγαίνει υπεράριθμος και τίθεται στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Αυτό που έγινε ως προς την σύσταση οργανικών στα ΤΕ, δεν έλαβε καθόλου υπόψη την δυναμικότητα των ΤΕ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των φιλολόγων, στην περίπτωση των οποίων, αν περιοριστούμε μόνο στο κριτήριο ανά του ωρολογίου προγράμματος τότε οι φιλόλογοι ανά ΤΕ,θα έπρεπε να είναι άνω του ενός (1) και αντίστοιχα να ισχύει για τις λοιπές ειδικότητες.
2.    Σύμφωνα με τα δεδομένα των σχολικών κτιρίων, δεν υπάρχουν πλέον κτίρια δυναμικότητας άνω των 300 μαθητών.
Προτείνουμε:
Να κληθούμε σε διάλογο μαζί σας προκειμένω να σας εκθέσουμε την πραγματική κατάσταση σχετικά την ΕΑΕ και τα ΤΕ και να τροποποιηθεί άμεσα η ως άνω τροπολογία ώστε να ληφθεί υπόψη η ομαδοποίηση του μαθητικού δυναμικού των ΤΕ. όπως αυτή λειτούργησε τα τελευταία τρία(3) έτηκαι αντίστοιχα να ιδρυθούν θέσεις ανά κλάδο ανά ΤΕ κάθε σχολικής μονάδας. Με την παραπάνω πρόταση δεν υπάρχει θιγόμενος κλάδος και οι μαθητές κάθε ΤΕ θα έχουν υποστήριξη από εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας σε κάθε μάθημα.
Ειδικότερα:
Α) Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι (200) μαθητές, να τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 ή ΠΕ04. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ04 να γίνεται σε ποσοστό 50% ανά κλάδο.
Β) Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι (200) μαθητές, να τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.
Γ) Στα πλαίσια του υπολογισμού οργανικών θέσεων στα ΤΕ, να συνυπολογιστούν-ως οργανικές-και οι θέσεις στα ΚΕΣΥ. Σε κάθε ΚΕΣΥ να προβλέπεται η δημιουργία τριών (3) οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (μία θέση για κάθε κλάδο, οι θέσεις ΠΕ04 που αφορούν τα ΚΕΣΥ, στο σύνολό τους, να αποδίδονται σε κάθε ειδικότητα του κλάδου ΠΕ04 με την ίδια ποσόστωση που ισχύει για τις οργανικές των ΤΕ).

Κυρία Υπουργέ, 
Είμαστε βέβαιοι για την κατανόηση από την πλευρά σας, της σοβαρότητας των αιτημάτων μας και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, εξετάζοντας τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα αναδιατυπώνοντας κατάλληλα την από 13-11-2019 τροπολογία του άρθρου 6 παρ. 1 Ν. 3699/2008 του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με τιμή
Για την Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Ο  Πρόεδρος
Στράτος Θεοδοσίου
Καθηγητής Αστροφυσικής

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *