Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία-Δημοτικά: Από 15 έως 30 Μαΐου, δυνατότητα Ηλεκτρονικής εγγραφής στα Νηπιαγωγεία

Αλλαγές στις προθεσμίες αλλά και στη διαδικασία εγγραφής των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έρχονται σύμφωνα με την ΠΝΠ που ψηφίστηκε την 1/5/2020

Τροποποιούνται δια τάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 79 του 2017 που αφορά στις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία ως εξής:

  1. Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 η φράση «Από την 1η έως τις 20 Μαΐου» αντικαθίσταται με τη φράση «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου»
  2. Στο άρθρο 6 ύστερα από την παρ. 4 προστίθεται παρ. 4Α ως εξής: «4Α. Η υποβολή των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής της περ. α΄ της παρ. 4 μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

Τροποποιούνται δια τάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 79 του 2017 που αφορά στις εγγραφές στα Δημοτικά ως εξής:

Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 η φράση «Από την 1η έως τις 20 Μαΐου» αντικαθίσταται με τη φράση «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *