ΕΑΠ: Παράταση μέχρι την 10/4 της προθεσμίας υποβολής Αίτησης Υποψηφίων Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023

Γίνεται γνωστό ότι, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 468η/24-03-2020 Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., δίνεται παράταση στο χρονικό διάστημα υποβολής αίτησης για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε 218 ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), 4 ετήσιες Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε) & 87 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). των 6 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και 37 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  https://dev.eap.gr/sep-candidate/public#/  έως και τις 10-04-2020 (12:00).

Προκήρυξη

Πληροφοριακό Έντυπο Θ.Ε. Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Πληροφοριακό Έντυπο Θ.Ε. Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Πληροφοριακό Έντυπο Θ.Ε. Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Πληροφοριακό Έντυπο Ε.Θ.Ε. Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Πληροφοριακό Έντυπο Θ.Ε. Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών

Προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες 2020-2023

Συχνές Ερωτήσεις

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν διδακτική εμπειρία στο Ε.Α.Π. δεν απαιτείται να επισυνάψουν βεβαίωση προϋπηρεσίας για το διδακτικό τους έργο στη φόρμα υποβολής αιτήσεων.

Επιπλέον, γίνεται γνωστό ότι η Δ.Ε. στην υπ’ αριθμ. 468η/24-03-2020 Συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία έκδοσης βεβαιώσεων πιστοποίησης της διδακτικής εμπειρίας των υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π. λόγω της αναστολής λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών πολλών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αποφάσισε προς διευκόλυνση των υποψηφίων να δίνεται η δυνατότητα σε όσα υποψήφια μέλη Σ.Ε.Π.:

Α) είναι μέλη Δ.Ε.Π. σε άλλα Α.Ε.Ι., από τα οποία δεν είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης, να πιστοποιούν την ιδιότητά τους με επισύναψη του ΦΕΚ διορισμού τους στην αίτησή τους

Β) έχουν διδακτική εμπειρία σε άλλα Α.Ε.Ι., από τα οποία δεν είναι δυνατή η έκδοση σχετικής βεβαίωσης από τις διοικητικές υπηρεσίες τους, να πιστοποιούν την εμπειρία τους με επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης και αντίγραφου/αντιγράφων της/των υπογεγραμμένης/νων σύμβασης/συμβάσεων με τον αντίστοιχο φορέα στην αίτησή τους

Γ) εκκρεμεί η αναγόρευσή τους σε διδάκτορα, λόγω αδυναμίας πραγματοποίησης Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων, να πιστοποιούν την ιδιότητά τους με επισύναψη πιστοποιητικού επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *