Δ. Πεππές: Ενημέρωση για την πορεία των Μεταθέσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μετά το Πάσχα η μεταθέσεις στη Γενική Εκπαίδευση

Μέχρι σήμερα στις συνεδριάσειςτου ΚΥΣΔΕ έχουν εξετασθεί τα εξής θέματα που αφορούν τις Γενικές Μεταθέσεις 2020:

Ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Διευκρινίζεται ότι μετατίθενται κατά προτεραιότητα και συγκρινόμενοι μεταξύ τους μόνο οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης (λόγοι υγείας ιδίου του εκπαιδευτικού, συζύγου ή τέκνου αυτού ή πολυτεκνίας) και οι σύζυγοι δικαστικών.

Από τις οκτώ (8)αιτήσεις εκπαιδευτικών συζύγων Δικαστικών που έχουν υποβληθεί εγκρίθηκαν οι τέσσερις (4). Επιπλέον έχετε ενημερωθεί με παλαιότερη ανάρτησή μου ότι 218 αιτήσεις έχουν ήδη ενταχθεί σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Οι εκπαιδευτικοί που είναι αιρετά μέλη ΟΤΑ δεν μετατίθενται κατά προτεραιότητα αλλά υπάρχει η πρόβλεψη να αποσπαστούν κατά προτεραιότητα στην περιοχή που έχουν εκλεγεί.

Εξετάστηκαν επίσης ενστάσεις εκπαιδευτικών σχετικά με τη Θεμελίωση δικαιώματος Μετάθεσης και τη μη προσμέτρηση μορίων μετάθεσης (συνυπηρέτησης, Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης, κλπ).

Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Επισημαίνεται ότι οι μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ρυθμίζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 114163/Δ2/14-10-2004. Συγκεκριμένα:« Κατά τις μεταθέσεις προτιμώνται όσοι έχουν επιπλέον τα παρακάτω προσόντα κατά σειρά προτεραιότητας

α) Επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία αυτά. Ειδικά για την μετάθεση εκπαιδευτικών σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν κατά πλειοψηφία Τσιγγάνοι μαθητές, δεν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας.

β) Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας.

γ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής.

δ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής.

ε) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους.

στ) Διδακτική εμπειρία σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

ζ) Διδακτική εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα.

η) Επαρκή γνώση μιας διεθνούς γλώσσας(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

θ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς».

Εξετάστηκαν 35 έγκυρες αιτήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάθεση στις 19 κενές οργανικές θέσεις των Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπ/σης.

Η κατανομή των δεκαεννέα οργανικών έχει ως εξής

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 4

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 3

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 3

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1

Άθροισμα 19


Μουσικά Σχολεία

Για τις μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία λαμβάνονται υπόψη ειδικές διατάξεις (άρθ.16 Ν.1824/88, άρθ.9 Ν.3391/2005, άρθ.53 Ν.4653/2020, άρθ.8 ΠΔ 100/97 , άρθ.205 Ν.4610/2019 και άρθ.53 Ν.4653/2020) και δεν εμπίπτουν σε μοριοδότηση για λόγους οικογενειακούς, συνυπηρέτησης, προβλημάτων υγείας, κλπ.

Από τις 360 αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων που υποβλήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα 118 αιτήσεις εκπαιδευτικών τέθηκαν εκτός είτε λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων (υπηρέτηση οργανικής, πενταετία και ύπαρξης οργανικού κενού) είτε ανακλήθηκαν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Εξετάστηκαν 240 αιτήσεις προκειμένου να καλυφθούν τα 88 οργανικά κενά για τις μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία έτους 2020, όπως αυτά καταχωρήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα από τις οικείες Δ/νσεις Δ.Ε.

Η κατανομή των κενών αυτών στις αντίστοιχες ειδικότητες γενικής παιδείας εμφανίζεται στον πιο κάτω πίνακα.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 23

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 13

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 6

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 7

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 16

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 2

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 1

ΠΕ08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 4

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

ΠΕ78 ΚΟΙΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡ ΣΠΟΥΔ 5

Άθροισμα 88

Καλλιτεχνικά Σχολεία

Για τις μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία επίσης λαμβάνονται υπόψη ειδικές διατάξεις (Π.Δ.50/96 , Π.Δ.100/97, αρθ.16 Ν.1824/88, άρθ.9 Ν.3391/2005, άρθ.8 & αρθ.16 Ν.3194/2003 και Υ.Α.107922/Γ2/03.10.2003)

Τελικά και μετά από έλεγχο, οι έγκυρες αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων για τα Καλλιτεχνικά σχολεία ήταν 119. Οι αιτήσεις αυτές εξετάστηκαν προκειμένου να καλυφθούν 27 οργανικά κενά για τις μεταθέσεις στα Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2020.

Η κατανομή των κενών αυτών στις αντίστοιχες ειδικότητες γενικής παιδείας εμφανίζεται στον πιο κάτω πίνακα.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 8

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 6

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 2

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 2

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 3

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1

ΠΕ78 ΚΟΙΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 3

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

Άθροισμα 27

Αναφορικά με τις αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων Μουσικής και Καλλιτεχνικής παιδείας, το ΚΥΣΔΕ θα αποφασίσει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του και αφού ενημερωθεί για τις προτάσεις που προβλέπονται από τις δύο αντίστοιχες Επιστημονικές Επιτροπές Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας. Στη συνεδρίαση αυτή θα εξεταστούν επίσης και οι όποιες ενστάσεις έχουν κατατεθεί για τις πρόσφατες μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή

.Οι μεταθέσεις στη Γενική Δ/θμια Εκπαίδευση εκτιμάται από την υπηρεσία ότι θα ολοκληρωθούν μετά το ΠΑΣΧΑ και έως τις 24 Απριλίου. Είναι αυτονόητο ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό και να ικανοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός από τις αιτήσεις αυτές.

Πεππές Δημήτρης

τακτικό Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

με τη ΔΑΚΕ καθηγητών

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *