Δ. Αποστολόπουλος: Με ένα “δύναται”, σοβαρό δωράκι στους σχολάρχες των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Επιστολή με θέμα: Καταλάβατε  ότι με ένα δύναται,δώσατε ένα σοβαρό δωράκι στους σχολάρχεςτων Ιδιωτικών Ινστιτούτων  Επαγγελματικής  Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.); προς τον Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν κοινοποίησε ο κ. Δ Αποστολόπουλος.

Το κείμενο ης επιστολής . . .

Κύριε Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν 

Διαβάζοντας τον κανονισμό για τα ΙΙΕΚ, που θεσπίσατε όπως λέτε για πρώτη φορά,  διαπίστωσα ότι άλλα προβλέπονται για τα ΔΙΕΚ  και άλλα για τα ΙΙΕΚ σε ότι αφορά  το μέγιστο αριθμό καταρτιζόμενων ανά εκπαιδευτή, τόσο σε θεωρητικά όσο και σε μικτά μαθήματα. Καθώς επίσης και για τα εργαστηριακά μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων, όταν ο αριθμός των καταρτιζόμενων υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15).

Α.Η απόφασή σας  για τα ΔΙΕΚ με αριθ. Κ5/160259 και θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη  Γενική  Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5837/ τ΄Β/ 15-12-2021 στο άρθρο 2 παρ. 3 αναφέρει ότι:. «Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) άτομα τόσο σε θεωρητικάόσο και σε μικτά μαθήματα. Στα εργαστηριακά μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων, όταν ο αριθμός των καταρτιζόμενων υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), τοποθετείται και δεύτερος εκπαιδευτής.»

Β.Η απόφασή σας  για τα ΙΙΕΚ με αριθ. Κ6/98750 και θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων  Επαγγελματικής  Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) πουεποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4264/ τ΄Β /10-08-2022 στο άρθρο 2 παρ. 3 αναφέρει ότι:. «Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά εκπαιδευτή,καθορίζεται σε τριάντα (30) άτομα τόσο σε θεωρητικά όσο και σε μικτά μαθήματα. Ο αριθμός των καταρτιζόμενων σε θεωρητικά και μικτά μαθήματα δύναται να προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%), με σκοπό την ορθή κατανομή αυτών. Στα εργαστηριακά μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων, όταν ο αριθμός των καταρτιζόμενων υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), δύναται να τοποθετείται και δεύτερος εκπαιδευτής»

ΚύριεΓενικέ

με την απόφασή σας οι σχολάρχες και με το νόμο θα δημιουργούν:

1ον . τμήματα των 33 καταρτιζόμενων ανά εκπαιδευτήτόσο σε θεωρητικά όσο και σε μικτά μαθήματα και

2ον .στα εργαστηριακά μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων, όταν ο αριθμός των καταρτιζόμενων υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), ΔΕΝ θα τοποθετούν και δεύτερο εκπαιδευτή.

Καταλάβατε  ότι με ένα δύναται,  δώσατε  ένα σοβαρό δωράκι στους σχολάρχεςτων Ιδιωτικών Ινστιτούτων  Επαγγελματικής  Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.);

Αν ναι, παρακαλώ, η παρ. 3 για τα ΙΙΕΚ να αλλάξει και να αναφέρει ακριβώς  ότι και η παρ. 3 των ΔΙΕΚ. για να αποφύγετε οποιοδήποτε σχόλιο.

Με εκτίμηση

Αποστολόπουλος  Δημήτριος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *