Δήμος Αθηναίων: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ασκούμενους δικηγόρους. Από 20/7 έως 2/8 η υποβολή αιτήσεων

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα (Λιοσίων 22),

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 5, 6 και 7 του Ν. 4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α΄206),  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4745/2020, σχετικά με την άσκηση των ασκούμενων δικηγόρων.

2) Την υπ. αριθ. 11450 οικ./6466/09-03-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 784/23-03-2016 τ. Β΄) σχετικά με τον αριθμό των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων, το ύψος της αμοιβής τους και τις σχετικές διαδικασίες,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους, διάρκειας  έως 12  μηνών,  να υποβάλουν την αίτηση τους από τη Πέμπτη 20/07/2023 έως και την Τετάρτη02/08/2023 ώρα 14:00 μμ.

Οι θέσεις των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων ορίζονται σε δέκα (10). Ημερομηνία έναρξης της άσκησης διάρκειας έως  δώδεκα (12) μηνών είναι η 1η Οκτωβρίου 2023.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα που χορηγεί ο Δήμος Αθηναίων και υποβάλλονται είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.geniko.protokolo@athens.gr , είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, 2ος όροφος.

Ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τη Νομική Διεύθυνση.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενες/οι δηλώνουν : α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής του με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου. Η έναρξη της άσκησης, προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιλογή του. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα

γίνει με κλήρωση στις 05/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ., η οποία θα διενεργηθεί, αντίστοιχα, στο Δήμο Αθηναίων (οδός Λιοσίων αρ. 22) στο γραφείο του Τμήματος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρωπίνου Δυναμικού στο  5ο όροφο, με την παρουσία των ενδιαφερομένων, και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η άσκηση θα γίνεται στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων και τη διοικητική εποπτεία του Προϊσταμένου της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των ασκούμενων υποψηφίων δικηγόρων. Η αμοιβή των ασκούμενων υποψηφίων δικηγόρων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων.

Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων υποψηφίων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στη Γραμματεία της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων. Τη βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο Προϊστάμενος της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *