Δήμος Αθηναίων: Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη πεντακοσίων είκοσι (520) ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Από τον Δήμο Αθηναίων ανακοινώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 224433/01-08-2023 Ανακοίνωση , το παράρτημα και η αίτηση, που αφορούν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πεντακοσίων είκοσι (520) ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων πλήρους απασχόλησης για διδακτικό έτος 2023-2024 .

Ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένων Αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 έως και Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023 .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 2ος όροφος , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 2ος όροφος απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλ. Επικοινωνίας: 210 5277480, 210 5277484, 2105277452, 210 5277509, 210 5277510, 210 5277514, 210 5277516, 210 5277520)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *