Βρετανικό Συμβούλιο:Σχολικός ψηφιακός διαγωνισμός «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό

O διαγωνισμός «Λέμε OXI στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό» / «Say NΟ to cyberbullying» απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 10–15 ετών που φοιτούν σε σχολεία όλης της Ελλάδας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, δηλαδή των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και όλου του Γυμνασίου.

Στόχος του είναι να αναδείξει τα ιδανικά που πρεσβεύει ο Ολυμπισμός και η Ολυμπιακή Εκεχειρία όπως η αναγνώριση και αποδοχή της διαφορετικότητας, η ισότητα ευκαιριών, η κοινωνική ένταξη, η επίλυση διαφορών, ο σεβασμός και η καλύτερη κατανόηση μεταξύ των μονάδων και των κοινωνιών. Η κατανόηση αυτών των εννοιών σε μικρές ηλικίες και μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων είναι πολύ σημαντική και προάγει το ομαδικό πνεύμα και τη δημιουργική συνύπαρξη διαφορετικών ιδεών, προελεύσεων, θρησκειών και πάνω από όλα το σεβασμό στα κοινά.

Αυτή τη χρονιά θα δοθεί έμφαση στο φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying). Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να οριστεί ως χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ιδίως κινητών τηλεφώνων και το διαδίκτυο, για να ενοχλήσει κανείς κάποιον. Είναι μια μέθοδος εκφοβισμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση όλων των διαφορετικών τύπων εκφοβισμού. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να είναι μια επέκταση του εκφοβισμού που γίνεται πρόσωπο-με-πρόσωπο, με την τεχνολογία. Ωστόσο, η διαδικτυακή παρενόχληση διαφέρει σε αρκετά σημαντικά σημεία από άλλα είδη εκφοβισμού: για παράδειγμα, η εισβολή στο σπίτι/προσωπικό χώρο και η δυσκολία στον έλεγχο ηλεκτρονικών μηνυμάτων που κυκλοφορούν.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνεργαστούν σε ομάδες των 2–5 ατόμων και να επιλέξουν ένα θέμα που τους ελκύει είτε για τον εκφοβισμό και τη σύγκρουση είτε για το πως μπορούν να λύνουν τις διαφορές τους καλύτερα.

Το επόμενο βήμα είναι να κάνουν το βίντεο ή την παρουσίαση τους σε Microsoft PowerPoint με εύληπτο και ευρηματικό τρόπο. Η διάρκεια του βίντεο πρέπει να είναι 3–5 λεπτά (έως 450 mb) ή μπορούν να φτιάξουν μία παρουσίαση σε Microsoft PowerPoint χρησιμοποιώντας το πολύ 20 διαφάνειες (έως 8 mb).

Η γλώσσα εργασίας είναι τα Ελληνικά ή τα Αγγλικά.

Κατά τη διάρκεια αυτής τους της προσπάθειας, οι μαθητές θα μπορούν να συμβουλευτούν τον/την καθηγητή/καθηγήτρια ή το/τη δάσκαλο/δασκάλα τους, του/της οποίου/οποίας ο ρόλος θα είναι υποστηρικτικός και στο βαθμό που επιθυμεί.

Τρόποι και όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός είναι πρωτοβουλία του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας και του British Council. (εφεξής οι «Διοργανωτές»).

1. Ο διαγωνισμός έχει στόχο να αναδείξει τα ιδανικά και τις αξίες του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, και πώς αυτές βοηθούν στην επίλυση διαφορών και γενικότερα στην ανάπτυξη μιας φιλειρηνικής κουλτούρας. Έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και δεξιότητες παρουσίασης των ιδεών τους. Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στο British Council, στο Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, στη Samsung καθώς και όσοι συνδέονται επαγγελματικά με τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω έως το β’ βαθμό, εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας.

2. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και τελευταία ημερομηνία ανάρτησης του κάθε βίντεο ή παρουσίασης σε Microsoft PowerPoint, επομένως και λήξης του διαγωνισμού, ορίζεται η Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα Ελλάδας 23.59). Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της μεταβολής των ημερομηνιών ή ματαίωσης του διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο μέσω δημοσίευσης της μεταβολής ή ματαίωσης αυτής στον επίσημο ιστότοπό τους. Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές, εντός των ανωτέρω καθοριζομένων χρονικών ορίων του διαγωνισμού, με την αποστολή της ειδικής φόρμας συμμετοχής μαζί με το σύνδεσμο (διεύθυνση URL) του Vimeo βίντεο και τον κωδικό παρακολούθησης του βίντεο ή με την παρουσίαση σε Microsoft PowerPoint στην ηλεκτρονική διεύθυνση respectingdiversity@olympictruce.org.

3. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα καθώς οι φόρμες συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλονται από τον εκπαιδευτικό και όχι από κάθε ομάδα ξεχωριστά. Οι ειδικές φόρμες συμμετοχής περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: σχολείο, διεύθυνση σχολείου, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, email επικοινωνίας, αριθμός μαθητών, υπογραφή εκπαιδευτικού και (προαιρετικά) υπογραφή διευθυντή, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και υπογραφές των ασκούντων τη γονική μέριμνα/κηδεμόνων των συμμετεχόντων. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων των συμμετεχόντων. Απουσία, ή μερική έλλειψη στοιχείων της ειδικής φόρμας συμμετοχής σημαίνουν αυτόματο αποκλεισμό από το διαγωνισμό. Πολλαπλή υποψηφιότητα καθώς και συμμετοχή του ιδίου μέλους σε περισσότερες από μία (1) ομάδες δεν επιτρέπεται. Ως μέλη της ομάδας θεωρούνται όσα παιδιά (από 2 έως και 5) έχουν εγγραφεί σε αυτήν μέσω της φόρμας συμμετοχής και μόνον αυτά διεκδικούν τα βραβεία του διαγωνισμού.

4. Η ανάρτηση και αποστολή του βίντεο (μέχρι 450 mb) ή παρουσίασης σε Microsoft PowerPoint (μέχρι 20 διαφάνειες και έως 8 mb) πρέπει να γίνει από την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα Ελλάδας 23.59). Συμμετοχές που θα αποσταλούν μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν θα θεωρηθούν έγκυρες. Οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν για βίντεο ή παρουσιάσεις τα αρχεία των οποίων έχουν φθαρεί, καταστραφεί, χαθεί ή δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση σε αυτά ή η αποστολή τους κατέστη αδύνατη λόγω τεχνικών σφαλμάτων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που διαφεύγει της σφαίρας επιρροής ή ελέγχου τους. Οι Διοργανωτές θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της διεξαγωγής του διαγωνισμού χωρίς τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη αναγνωρίζουν για οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία ή αποτυχία ή για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει σε συστήματα, διακομιστές, παρόχους, ή άλλο εξαιτίας του οποίου μία ανάρτηση ενδέχεται να χαθεί, ακυρωθεί, καταστραφεί ή αναρτηθεί εσφαλμένα.

5. Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση ατόμων με οποιοδήποτε τρόπο δύναται να οδηγήσει ή να βοηθήσει στην αναγνώριση τους, η χρήση φωτογραφιών στις οποίες απεικονίζονται πρόσωπα (με εξαίρεση τις απομακρυσμένες λήψεις εφόσον δεν προκύπτει άμεσα ή έμμεσα η αναγνώρισή των ατόμων), και η με κάθε τρόπο απεικόνιση και αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα και περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, εκτός εάν υπάρχει ρητή έγγραφη συναίνεσή τους. Οι γονείς ή κηδεμόνες των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την υπογραφή της φόρμας συμμετοχής των μαθητών συναινούν στην απεικόνιση των τέκνων τους στο βίντεο ή παρουσίαση σε Microsoft PowerPoint.

6. Οι Διοργανωτές δύνανται να αποκλείσουν συμμετοχές που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη (ενδεικτικά λόγω χρήσης άσεμνου υλικού και προσβλητικού λόγου) και εν γένει αντιτίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο το νομικό πλαίσιο ή το πνεύμα του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά ότι το παραχθησόμενο έργο στο σύνολό του είναι νέο, πρωτότυπο και όχι προϊόν αντιγραφής και δεν περιλαμβάνει υλικό που συνιστά προστατευόμενο δικαίωμα τρίτων (λ.χ. οπτικό-ακουστικό υλικό, κείμενο ή εικόνα). Οι Διοργανωτές δύνανται να αποκλείσουν τη συμμετοχή ομάδων οι οποίες υποβάλλουν βίντεο ή παρουσιάσεις που έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν με οποιοδήποτε τρόπο ή έχουν υποβληθεί σε άλλο διαγωνισμό. Τα έργα που θα υποβληθούν (παρουσιάσεις, βίντεο) δεν θα επιστραφούν στους διαγωνιζομένους.

7. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο των Διοργανωτών επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας των οικείων διακομιστών (servers) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι συμφωνούν με τους όρους εγγραφής και συμμετοχής.

8. Οι φόρμες συμμετοχής και τα κατατεθέντα έργα στο διαγωνισμό θα υποβληθούν στην ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση επταμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των Διοργανωτών και ειδήμονες στο χώρο της φωτογραφίας/θεάματος.

9. Ο τελικός του διαγωνισμού θα γίνει στην Αθήνα την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την ημέρα της εκδήλωσης.

10. Το σχολείο της ομάδας που θα νικήσει, θα κερδίσει τεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 5.000 ευρώ από την Samsung. Το κάθε μέλος της πρώτης νικήτριας ομάδας και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα κερδίσει από ένα Samsung tablet ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Το κάθε μέλος των πέντε πρώτων νικητήριων ομάδων και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός της ομάδας θα κερδίσει δώρα και αναμνηστικά από το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και το British Council. Όλες οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα λάβουν δίπλωμα συμμετοχής που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας. Τα έπαθλα είναι αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Οι Διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να αντικαταστήσουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, οποιοδήποτε βραβείο με άλλο ίσης αξίας. Αποκλείεται η χορήγηση χρηματικού βραβείου (σε μετρητά ή με άλλο τρόπο).

11. Οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μέσω των έργων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και οι γονείς/κηδεμόνες ενεργούντες για λογαριασμό των ανηλίκων μαθητών ήδη με τη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό συναινούν στη δημοσίευση των έργων που θα υποβάλουν για κρίση στο διαγωνισμό και μεταβιβάζουν στο British Council και στο Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας απεριορίστως και ανεκκλήτως για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη λήξη του διαγωνισμού, όλα τα περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων αυτών, ενδεικτικά τα δικαιώματα παρουσίασης στο κοινό, χρήσης, έκδοσης, θέσης σε κυκλοφορία, αναπαραγωγής, με σεβασμό στη δική τους συμβολή και συμμετοχή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Αν δεν επιθυμείτε να παράσχετε στο British Council και στο Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλούμε μην υποβάλετε συμμετοχή.

12. Οι γονείς ή κηδεμόνες αποδέχονται με την υπογραφή της φόρμας συμμετοχής των μαθητών ότι η προώθηση των βίντεο και παρουσιάσεων σε Microsoft PowerPoint που έχουν υποβληθεί από τους ανήλικους μαθητές, καμία βλάβη ή προσβολή δεν επιφέρει σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο. Οι Διοργανωτές διαβεβαιώνουν ότι λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 19 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αναλογικά εφαρμοζομένου.

13. Τα μέλη της νικήτριας ομάδας και ο εκπαιδευτικός συναινούν στην παρουσίασή της/τους σε τυχόν σχετικό διαφημιστικό του διαγωνισμού ή στη χρήση του ονόματός της/τους και φωτογράφηση ή βιντεοσκόπησή της/τους για λόγους διαφημιστικής προβολής των Διοργανωτών, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

14. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που το βραβείο δεν παραληφθεί έως και δύο μήνες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι Διοργανωτές διατηρούν απεριόριστα το δικαίωμα να διαθέσουν ή να μη διαθέσουν κατά την κρίση τους το βραβείο σε περίπτωση μη ανάληψής του από τους νικητές. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας παραλαβής του βραβείου, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτών παύει να υφίσταται. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν περαιτέρω καμιά ευθύνη σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ειδοποίηση των νικητών ή και επικοινωνία με αυτούς λόγω ανακριβών η εσφαλμένων δηλωθέντων στοιχειών επικοινωνίας ή δυσλειτουργίας των επικοινωνιών η/και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

15. Οι Διοργανωτές θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που παρέχουν οι συμμετέχοντες για την επεξεργασία της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (διαχείριση και εκτέλεση του εν λόγω διαγωνισμού). Η νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών τους είναι η συμφωνία με τους όρους και προϋποθέσεις αυτού του διαγωνισμού (σύμβαση). Οι Διοργανωτές συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί ο Διοργανωτής γι’ αυτούς, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβειών ή όπου αρμόζει, έχουν δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό που συλλέχθηκαν, απευθυνόμενοι με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: christine.chachamidis@olympictruce.org.

Υπό ορισμένες συνθήκες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να φέρουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των πληροφοριών τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι Διοργανωτές διατηρούν τις πληροφορίες μόνο για την υπεράσπιση αξιώσεων εναντίον τους. Οι συμμετέχοντες έχουν επίσης το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης τους για οποιοδήποτε σκοπό ζητήθηκε η συναίνεσή τους οποτεδήποτε, λαμβάνοντας όμως υπόψιν ότι αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συναίνεση τους πριν την ανάκληση. Εάν οι συμμετέχοντες προβληματίζονται για τον τρόπο που ο Διοργανωτής χρησιμοποιεί τις προσωπικές τους πληροφορίες, έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες, δύνανται να απευθυνθούν στο κεφάλαιο απορρήτου της ιστοσελίδας του Διοργανωτή www.britishcouncil.org/privacy ή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία των Διοργανωτών: British Council, Πλ. Κολωνακίου 17, 106 73 Αθήνα, Υπόψιν: κας Βικτωρίας Κυριάκη, Project Co-ordinator, Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, Λυκαβηττού 1Α, 106 72 Αθήνα, Υπόψιν: κας Χριστίνας Χαχαμίδη. Οι πληροφορίες θα διατηρηθούν για ένα (1) έτος από το τέλος του διαγωνισμού.

16. Σημειώνεται ότι τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διαγραφούν μετά από χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

17. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων στο σύνολό τους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής θα υποβληθούν στο Συμβολαιογράφο Αθηνών Σταμάτη Σ. Καταπόδη που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Νικηταρά αρ. 3. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος που το επιθυμεί μπορεί να λάβει ακριβές αντίγραφο από τον ανωτέρω Συμβολαιογράφο με δικά του έξοδα.

18. Ο διαγωνισμός θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *