Αξιολόγηση των στελεχών της Εκπαίδευσης

Με το άρθρο άρθρο 50 του  σχεδίου νόμου αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Π. & Δ. Εκπαίδευσης   καταργείται το  π.δ. 152/2013 (Α΄ 240). με θέμα: Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με τα άρθρα 37 έως 46 του  κεφαλαίου Δ ορίζονται οι διαδικασίες αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης.

Άρθρο 37

Πεδίο εφαρμογής – σκοπός και γενικές αρχές

 1. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν, ύστερα από επιλογή ή ως αναπληρωτές, σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης.
 2. Σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε στελέχους και συνολικά της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης και πραγματοποιείται, για κάθε θητεία, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικανότητας και αποδοτικότητας, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του εκπαιδευτικού έργου.

Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης πραγματοποιείται από προϊστάμενους αξιολογητές ενώ λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση του μόνιμου προσωπικού που υπάγεται στα στελέχη αυτά.

Άρθρο 38

Αξιολογητές

 1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους ακόλουθους αξιολογητές (προϊστάμενους):

α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

β) οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α., από τον Οργανωτικό Συντονιστή του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,

δ) οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,

ε) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και τον  Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

στ) οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ.

 1. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλα τα στελέχη της αρμοδιότητάς του, εφόσον η αρμοδιότητά του επί των στελεχών αυτών διήρκεσε για πέντε τουλάχιστον μήνες κατά το τελευταίο έτος της αξιολογούμενης θητείας, ανεξάρτητα αν είχε προηγηθεί απόφαση τοποθέτησης του αξιολογητή στην οικεία θέση ή ορισμού του ως αναπληρωτή ή αν ασκούσε τα καθήκοντά του εν τοις πράγμασι ως αναπληρωτής και έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 39. Αν δεν πληρούται το χρονικό διάστημα των πέντε τουλάχιστον μηνών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καθήκοντα αξιολογητή ασκεί ο προκάτοχός του στην οικεία θέση, εφόσον η αρμοδιότητά του επί των αξιολογούμενων στελεχών διήρκεσε για πέντε τουλάχιστον μήνες κατά τη διάρκεια της αξιολογούμενης θητείας.

Άρθρο 39

Έκθεση αξιολόγησης

 1. Η έκθεση αξιολόγησης απαρτίζεται από δύο τμήματα, το πρώτο από τα οποία συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο και το δεύτερο από τους αξιολογητές, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) Το  πρώτο τμήμα:

αα) τους τίτλους σπουδών του αξιολογουμένου, καθώς και τις επιμορφώσεις του,

αβ) συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, και

αγ) συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο, κατά τη διάρκεια της θητείας του.

β) Το δεύτερο τμήμα:

βα) τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης του άρθρου 41 και

ββ) τη βαθμολογία του αξιολογουμένου, βάσει των κριτηρίων των επόμενων παραγράφων.

2. α) Το δεύτερο τμήμα των εκθέσεων αξιολόγησης συμπληρώνεται από τους αρμόδιους αξιολογητές μία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του αξιολογουμένου και, ειδικότερα, εντός των τελευταίων πέντε μηνών πριν από τη λήξη της θητείας.

β) Η προθεσμία της περίπτ. α΄ ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από το τέλος της αξιολογούμενης θητείας λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία.

γ) Αν ο αξιολογητής άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συμπληρώνονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας για θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού οργανικής μονάδας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιπτ. β΄ έως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 ή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση σύμφωνα με τις  περιπτ. ε΄  και στ΄ της ίδιας παραγράφου, πριν από την αποχώρησή του.

δ) Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του αξιολογητή, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή για τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου.

ε) Σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.

 1. α) Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτ. γ΄ της παρ. 2, καθώς και η αρμόδια για θέματα στελεχών της εκπαίδευσης οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αξιολόγηση σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 38. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας αυτής για σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.

β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία υποχρεωτικά στο στέλεχος που αφορά.

γ) Ο αξιολογούμενος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητά από την αρμόδια υπηρεσία να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση.

 1. Ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών.

Άρθρο 40 

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης

 1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

α) υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,

β) γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης και

γ)  αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση καθηκόντων.

 1. Κάθε κατηγορία κριτηρίων αναλύεται στα εξής επιμέρους κριτήρια:

α) Υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού:

αα) Υπηρεσιακές σχέσεις: αξιολογούνται η καλή συνεργασία με τους υφισταμένους και η συνεισφορά στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος στη δομή ευθύνης, η καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους, καθώς και με τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς ή κηδεμόνες, φορείς και πολίτες, η ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα, η ικανότητα διαπραγμάτευσης και αντίληψης των προβλημάτων επικοινωνίας και η επίδειξη σεβασμού στη διαφορετικότητα.

αβ) Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: αξιολογούνται η εμπέδωση κλίματος ασφάλειας στο ανθρώπινο δυναμικό και η καλλιέργεια του αισθήματος του «συνανήκειν» στην εκπαιδευτική δομή, η συνδιαμόρφωση σκοπού, οράματος και επιμέρους στόχων και η παρώθηση όλων στην υλοποίησή τους, η παροχή πλαισίου για ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το ανθρώπινο δυναμικό, η καθοδήγηση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η ενίσχυση κινήτρων για επαγγελματική ανάπτυξη, μέσω ενδο-υπηρεσιακών δράσεων, επιμορφώσεων και συμμετοχής σε ημερίδες και συνέδρια.

β) Γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης:

βα) Προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και εποπτεία διοικητικού και παιδαγωγικού έργου: αξιολογούνται ο στρατηγικός σχεδιασμός, προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση του προσωπικού σχετικά με το διαλαμβανόμενο έργο, η κατάλληλη οργάνωση του ατομικού και συλλογικού φόρτου εργασίας στο προσωπικό ευθύνης, με προσπάθεια αξιοποίησης των εμπειριών και ενδιαφερόντων του, η επιτυχής εφαρμογή συμμετοχικών μοντέλων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής και η εισαγωγή και χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα.

ββ) Αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση κατά την κρίση των στελεχών της εκπαίδευσης: αξιολογούνται η ενημέρωση των αξιολογουμένων περί των διαδικασιών και των κριτηρίων της αξιολόγησης, ο προγραμματισμός της αξιολόγησης και η τεκμηρίωση της αξιολόγησης βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων.

βγ)  Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων: αξιολογούνται η πρόβλεψη και η πρόληψη εντάσεων και δυσλειτουργιών σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, η επίλυση διοικητικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων και η επιδέξια και έγκαιρη διαχείριση συγκρούσεων στο διοικητικό και εκπαιδευτικό τομέα, με διασφάλιση των παιδαγωγικών αρχών.

γ) Αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση καθηκόντων:

γα) Αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων: αξιολογούνται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής δομής με καλή συνεργασία των τμημάτων της, η επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα ευθύνης, η επιτυχής οργάνωση και στήριξη θεσμοθετημένων καινοτομιών και δράσεων διοικητικής και παιδαγωγικής υφής, καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των υπηρεσιακών υποχρεώσεων.

γβ) Ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου: αξιολογούνται η  συμβολή στην επίτευξη των στόχων μέσω της συνεργασίας και συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων της εκπαιδευτικής δομής, η ορθή διαχείριση διοικητικών, επιστημονικών και παιδαγωγικών ζητημάτων στον τομέα ευθύνης του αξιολογουμένου, η συμβολή στη συνοχή και συνέπεια των εκτιμήσεων και των συμπερασμάτων της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε σχέση με τη στοχοθεσία του συλλογικού προγραμματισμού σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5, την παρ. 4 του άρθρου 8, την παρ. 3 του άρθρου 13 και το άρθρο 47, η ικανοποίηση των υφισταμένων από τον τρόπο λειτουργίας της δομής, η επικοινωνία και ενημέρωση των αποδεκτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εκπαιδευτικής δομής και η αποδοχή και επίδειξη σεβασμού προς τη διαφορετικότητα.

 1. Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με ένα ακέραιο βαθμό που, κατά την αντικειμενική κρίση, αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100.
 2. Με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται τα άριστα στελέχη που έχουν σημειώσει κατά την περίοδο αξιολόγησης όλως εξαιρετική επίδοση. Ως όλως εξαιρετική επίδοση νοείται η υψηλού επιπέδου ικανότητα συντονισμού της υπηρεσίας για την επίτευξη συγκεκριμένων προδιαγεγραμμένων στόχων από τους οποίους προέκυψε σημαντικό όφελος. Για τη βαθμολογία με βαθμό από 90 και πάνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, με καταγραφή πραγματικών δεδομένων που τη στοιχειοθετούν.
 3. Με τους βαθμούς 75 έως 89 βαθμολογούνται από τους αξιολογητές όσοι θεωρούνται πολύ επαρκή στελέχη, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα.
 4. Με τους βαθμούς 60 έως 74 τα επαρκή στελέχη.
 5. Με τους βαθμούς 50 έως 59 τα μερικώς επαρκή στελέχη.
 6. Με τους βαθμούς 40 έως 49 τα μέτρια στελέχη.
 7. Με τους βαθμούς 25 έως 39 τα ανεπαρκή στελέχη.
 8. Με τους βαθμούς 0 έως 24 τα ακατάλληλα για τη θέση στελέχη.
 9. Βαθμολογία μικρότερη των 60 βαθμών πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία, τα οποία στοιχειοθετούν την ανεπαρκή διοίκηση της δομής, καθώς και την ανεπαρκή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση στο αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 42.
 10. Στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση του μόνιμου προσωπικού που υπάγεται στα στελέχη αυτά, ως εξής:

α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Οργανωτικούς Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τους λοιπούς άμεσα υφισταμένους τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α.

β) Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αξιολογούνται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

γ) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογούνται από τους διευθυντές ή προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη.

δ) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους διευθυντές ή προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

ε) Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους άμεσα υφισταμένους τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους.

στ) Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και μέλη του Ε.Ε.Π., καθώς και τους διοικητικούς υπαλλήλους των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ.

ζ) Οι  Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Α. αξιολογούνται από τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των οικείων Κ.Ε.Α.

η) Οι διευθυντές ή προϊστάμενοι και οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των οικείων σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. ή των τομέων Ε.Κ.

13. Η αξιολόγηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο διενεργείται εφόσον οι υφιστάμενοι αξιολογητές είναι τουλάχιστον τρεις. Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 39. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:

α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,

β) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης του προσωπικού σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά,

γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων,

δ) ανάληψη ευθύνης και

ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών.

Επί των κριτηρίων αυτών τα στελέχη αξιολογούνται βάσει της παρακάτω κλίμακας:

90-100: άριστο,

75-89: πολύ επαρκές,

60-74: επαρκές,

50-59: μερικώς επαρκές,

40-49: μέτριο,

25-39: ανεπαρκές,

0-24: ακατάλληλο.

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται ξεχωριστά.

 1. Η βαθμολογία κάθε ετήσιας αξιολόγησης των στελεχών σύμφωνα με τις παραγράφους 12 και 13 συνοδεύει τον ατομικό φάκελο αξιολόγησης κάθε στελέχους και συνεκτιμάται κατά τις αξιολογήσεις του.

Άρθρο 41

Συμβουλευτική συνέντευξη

 1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο πρώτος αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου, όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της δομής, στην οποία υπηρετεί. Ως πρώτος αξιολογητής νοείται ο πρώτος κατά τη σειρά που αναφέρεται σε κάθε περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 38. Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογουμένου σημειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης, με επισημείωση στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις – αντιρρήσεις του σύμφωνα με την παρ. 3.
 2. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης μικρότερο του εξήντα (60), συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούμενος, ο αξιολογητής στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του και η υπηρεσία.
 3. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή απόψεις – αντιρρήσεις μέσα σε δύο (2) ημέρες από την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Οι απόψεις – αντιρρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.
  1. Αρμόδιο για την εξέταση των ενστάσεων των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης είναι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) Αν το Συμβούλιο της Αρχής κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος. Αν προτείνονται μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά την επόμενη περίοδο αξιολόγησης του στελέχους. Ο αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία προκειμένου να βοηθήσουν τον αξιολογούμενο να βελτιώσει την απόδοσή του. Αν παραλειφθεί η προαναφερόμενη υποχρέωση, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσμενές στοιχείο κατά την αξιολόγηση του αξιολογητή ως στελέχους της εκπαίδευσης.

   Άρθρο 42

   Ενστάσεις

   1. Ο αξιολογούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του αρμόδιου σύμφωνα με το άρθρο 43 οργάνου, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της έκθεσης αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε.
   2. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του.
   3. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον αξιολογούμενο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 39, η οποία τις διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 43.
   4. Το αρμόδιο όργανο εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών και αποφαίνεται για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την περιέλευσή τους σε αυτή.

    

   Άρθρο 43

   Όργανα εξέτασης ενστάσεων

   1. α) Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.

   β) Οι Περιφερειακές Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα ακόλουθα μέλη:

   βα) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

   ββ) τον Οργανωτικό Συντονιστή του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του,

   βγ) έναν Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστάμενος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του ύστερα από κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και

   βδ) τους δύο τακτικούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστάμενος, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά. Αν ο ενιστάμενος είναι μέλος του Ε.Ε.Π., στην Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συμμετέχουν  οι δύο τακτικοί εκπρόσωποι του Ε.Ε.Π. στο οικείο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι οποίο αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στο συμβούλιο αυτό.

   γ) Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Περιφερειακής Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας για θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού οργανικής μονάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ως γραμματέας της επιτροπής.

   δ) Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.

   ε) Η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης είναι τριετής.

   2.  Αρμόδιο για την εξέταση των ενστάσεων των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης είναι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) Αν το Συμβούλιο της Αρχής κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *