Αμοιβαίες Μεταθέσεις

Οι αμοιβαίες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται σύμφωνα με το αρθ. 10 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 9 του Π.Δ. 100/1997

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην οικεια Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Δικαίωμα αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να έχουν την ίδια ειδικότητα.
β) Να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία.
γ) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα 10 έτη.
δ) Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια υπηρεσίας από τον διορισμό τους.
ε) Να έχουν υπηρετήσει ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

Δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης:

α) οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι και

β) όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα, αφού οι αμοιβαίες μεταθέσεις πραγματοποιούνται από σχολείο σε σχολείο.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *