Ίδρυση ΔΠΜΣ “Ιατρική Ακριβείας και Νέες Θεραπείες” της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)

Με ιδιαίτερη χαρά το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) ανακοινώνει την ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: “Ιατρική Ακριβείας και Νέες Θεραπείες” (Precision Medicine and Novel Therapies) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)».

Τα γνωστικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Ακριβείας και Νέες Θεραπείες» στοιχειοθετούν την Ιατρική Ακριβείας του άμεσου μέλλοντος, συμβάλλοντας στην προγνωστική ανάλυση και γνώση, και στην ολιστική θεραπευτική προσέγγιση για τον ασθενή. Η έμφαση που δίνεται στις νέες θεραπείες, καθιστά τις προσφερόμενες γνώσεις πολύ χρήσιμες και το ΔΠΜΣ ιδιαίτερα ελκυστικό. Το ΔΠΜΣ «Ιατρική Ακριβείας και Νέες Θεραπείες» απευθύνεται σε ένα μεγάλο φάσμα πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως των Επιστημών Ζωής όπως, απόφοιτους Ιατρικών Σχολών, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής, Βιοπληροφορικής, και άλλων συναφών Τμημάτων.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα προσφερθεί στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 και διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν πέντε (5) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), τρεις (3) Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.), Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (Ε.Μ.Δ.Ε.) και Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (Μ.Δ.Ε.).

Επισημαίνεται πως η γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης όλων των Θεματικών Ενοτήτων/Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων είναι η αγγλική, όπως και η γλώσσα εκπόνησης, συγγραφής και παρουσίασης/εξέτασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Πληροφορίες για το ΠΜΣ παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού (e-mail: info@eap.gr & τηλ.: 2610.367.600).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *