Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας. Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για την πραγματοποίηση σπουδών επιπέδου Master 2 σε γαλλικά πανεπιστήμια κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το Πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται και χρηματοδοτείται από κοινού από την Υπηρεσία Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, θα συνεχιστεί και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και, στην συνέχεια, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποψηφιότητά τους.
Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο ελληνογαλλικό πρόγραμμα υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει:
•    Να κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10,00) που αποκτήθηκε κατά το ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2020-2021 ή 2019-2020. Σε περίπτωση που είναι επί πτυχίῳ, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την Γραμματεία της Σχολής ότι έχουν επιτύχει στην εξέταση όλων των απαιτούμενων μαθημάτων και ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για την απόκτηση πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10,00).  
•    Να έχουν γίνει αποδεκτοί ή να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής σε πρόγραμμα Master 2 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία.  Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για τις αιτήσεις εγγραφής.

    Η πλήρης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, στην οποία θα αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθεί στους ιστοτόπους του I.K.Y. (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr) εντός του Ιουνίου 2022 με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων τις αρχές Ιουλίου 2022, κατόπιν της δημοσίευσης της απαιτούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *