Έρευνα Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Καταγραφή επιπέδου επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής / Γραφείο Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α΄ με βάση το επιστημονικό δεδομένο ότι το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης ενός εργαζόμενου σχετίζεται με την ποιότητα της εργασίας και της ζωής του, δίνει, για πρώτη φορά, σε πανελλήνια κλίμακα, την ευκαιρία στους Έλληνες εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τη γνώμη τους για το επίπεδο της επαγγελματικής τους ικανοποίησής, μέσω έρευνας με τίτλο:

«Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων της ελληνικής επικράτειας»

 (έγκριση ΥΠΠΕΘ 202206/ΓΔ4, 21-11-2017)

Από τα ευρήματα αναμένεται να εξαχθούν τεκμηριωμένα συμπεράσματα και να γίνουν βελτιωτικές προτάσεις με σκοπό την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών ως επαγγελματιών και κατά συνέπεια των αποτελεσμάτων της εργασίας τους.

Σε πρώτο στάδιο, το ψηφιακό ερωτηματολόγιο έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία συγκεκριμένων σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της επικράτειας με βάση το δειγματοληπτικό σχέδιο της έρευνας. Αναλόγως με την ανταπόκριση θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές δράσεις για να ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων. Η έρευνα θα ολοκληρωθεί με ανάλυση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Όπως αναφέρεται στον ιδρυτικό νόμο του ΙΕΠ (3966, 24-05-2011) η ανωτέρω δράση ευρίσκεται εντός των αρμοδιοτήτων του αφού αναφέρεται σε θέματα που συνδέονται με τη μελέτη και τη βελτίωση της σχολικής ζωής  (άρθρο 2 παράγρ. 3 εδάφιο γ) αα)) καθώς και τη μελέτη τεκμηρίων λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος (άρθρο 13 παράγρ. β).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *